รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

ผู้วิจัย             นางสุณีรัตน์  ยานยา

ปีที่วิจัย           2556

บทคัดย่อ

การรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2  (80/80)  2)  เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม    แนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  และ3)  ศึกษา         ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว          เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล 2  (คลองจิหลาด)  สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  จำนวน  33  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่  ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ          ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง       ความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่           ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาด        ทางอารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  โดยใช้สูตร t-test for dependent sample

                        ผลการวิจัยพบว่า

                 1)  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์         ได้ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ  80.61/82.64  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80

                      2)  ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนหลังการการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้   ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                      3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.36)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์