ภาคตะวันออก

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ภาคตะวันออก


1. ที่ตั้งและขนาด 


     ภาคตะวันออก เป็นภาคที่มีพื้นที่หลายรูปแบบทั้งภูเขา ที่ราบลูกฟูก ที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่ง เป็นภาคที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีชายหาดที่สวยงามมีชื่อเสียงอย่างมาก ในปัจจุบันพื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาเป็นเขตที่เรียกว่าอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจึงเป็นภาคที่มีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ตั้งของภาคนี้อยู่ระหว่างละติจูดที่ 1 องศาเหนือ ถึง 14 องศาเหนือ และลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนต่าง ๆ ดังนี้


ทิศเหนือ - จดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศใต้ - จดทะเลด้านอ่าวไทย
ทิศตะวันออก - จดประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก - จดภาคกลาง


     พื้นที่ของภาคตะวันออก ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระนอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด มีจังหวัดเดียวในภาคนี้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล คือ ปราจีนบุรี

 

แผนที่ภาคตะวันออก

ภาพ : ที่ตั้งของภาคตะวันออก


2. ลักษณะทางภูมิประเทศ


     ภาคตะวันออกเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดที่ราบระหว่างทิวเขาสันกำแพงและทิวเขาจันทบุรีเชื่อมโยงเข้าไปยังที่ราบในประเทศกัมพูชา เรียกว่าฉนวนไทย ภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาจากด้านจังหวัดสระแก้ว พรมแดนอยู่บนพื้นที่ราบฉนวนไทยต่อลงทางใต้แนวพรมแดนผ่านจังหวัดจันทบุรีและทิวเขาบรรทัพในจังหวัดตราด ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกแบ่งออกได้ ดังนี้


2.1 ทิวเขาในภาคตะวันออก


   1. ทิวเขาจันทบุรี เริ่มจากเขาตะแบงใหญ่ในทิวเขาบรรทัด ทอดตัวลงไปทางตะวันตก 281 กิโลเมตร เป็นต้นน้ำที่ไหลลงด้านใต้จะเป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล ยอดเขาสูงในทิวเขานี้ คือ เขาสอยดาวเหนือ และเขาสอยดาวใต้
   2. ทิวเขาบรรทัด เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา เริ่มจากแหลมสารพัดพิษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดขึ้นไปทางเหนือตามแนวพรมแดนจนถึงเขาตะแบงใหญ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในที่นี้ คือ เขาตะแบงใหญ่ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ภาคตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า 500 กิโลเมตร มีความสำคัญทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการเมือง เพราะเขตชายฝั่งนี้เป็นส่วนที่ตั้งฐานทัพเรือ ชายฝั่งทะเลมีลักษณะกว้างขวาง เป็นอ่าวเล็ก เพราะส่วนหนึ่งของอ่าวไทย เช่น อ่าวพัทยา อ่าวเกล็ดแก้ว เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศอีกประการ คือ เกาะซึ่งในภาคนี้มีเกาะมากมาย เกิดจากทรุดตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดน้ำขังส่วนที่ยังสูงอยู่จึงเป็นเกาะ


2.2 แม่น้ำในภาคตะวันออก


   - แม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุด ของภาคนี้เกิดจากแม่น้ำสองสายไหลลงมารวมกัน คือ แม่น้ำหนุมาน
   - แม่น้ำจันทบุรี ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร เกิดจากภูเขาสอยดาวเหนือผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี และไหลลงสู่ทะเล ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จึงเรียกว่า ปากแม่น้ำแหลมสิงห์
   - แม่น้ำเวฬุ เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ยาว เพียง 50 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสระบาป แล้วไหลไปทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานี้ไปบรรจบกับลำธารต่าง ๆ แล้วไหลสู่ทะเลบริเวณอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เรียกว่า ปากน้ำวน


3. ลักษณะทางภูมิอากาศ


     ภาคตะวันออกมีบริเวณพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งยาวไปตามแนวอ่าวไทย และทางตอนกลางของภาคที่มีภูเขาสูง ลักษณะเช่นนี้มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ จึงทำให้ภาคตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านอ่าวไทย เข้าสู่ตอนในของภาค จึงทำให้ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกแตกต่างกัน คือ ทำให้บริเวณชายฝั่งมีฝนตกชุก ส่วนตอนในของภาคมีฝนตกน้อยและเนื่องจากบริเวณน้ำฝนที่แตกต่างกัน ทำให้แบ่งภูมิอากาศของภาคตะวันออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ซึ่งอยู่ทางตอนบนของภาคและแบบมรสุมเมืองร้อนอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของภาค


 - อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกอยู่ระหว่าง 65-30 องศาเซลเซียสความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว มีไม่มากนัก แต่อุณหภูมิของบริเวณชายฝั่งกับตอนในของภาคแตกต่างกัน โดยบริเวณชายฝั่งนั้นอุณหภูมิจะไม่สูงนักในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวไม่หนาวมาก ส่วนเขตด้านหลังของเทือกเขาจันทบุรี คือ ปราจีนบุรี จะมีอากาศร้อนและหนาวจัดตามฤดูกาล

 - ปริมาณน้ำฝน บริเวณที่มีฝนตกชุกที่สุด คือ บริเวณชายฝั่งจันทบุรีและตราด ส่วนบริเวณที่ฝนตกน้อย คือ บริเวณที่อยู่ลึกจากชายฝั่งเข้าไปในพื้นดินของภาค


4. ทรัพยากรทางธรรมชาติ


   1. ทรัพยากรดิน ภาคตะวันออกเป็นภาคที่ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะของดินแตกต่างกัน ดังนี้
          - ดินบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งอยู่ตามลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ ใช้ในการเพาะปลูกข้าว บางบริเวณจะได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำทะเลที่หนุนขึ้นมาท่วม ทำให้คุณภาพของดินไม่ดี
          - ดินบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นเขตที่ปลูกพืชบางประเภทได้ เช่น มะพร้าว
   2. ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญของภาค ได้มาจาก 2 แหล่ง คือ
          - แหล่งน้ำบนผิวดิน ได้แก่ แม่น้ำสายต่าง ๆ อ่าง เก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ
          - แหล่งน้ำใต้ดิน จะมีมากในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำบริเวณอื่น ๆ มีแหล่งน้ำใต้ดินน้อย เพราะลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลูกฟูก
   3. ทรัพยากรแร่ ภาคตะวันออกมีแร่หลายชนิด แต่ปริมาณการผลิตยังไม่มากพอแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่
          - แร่เหล็ก พบมากที่จังหวัดชลบุรี และระยอง
          - แร่แมงกานีส พบที่ระยอง
          - แร่พลวง แหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี และระยอง
          - แร่ทรายแก้ว ใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมผลิตแก้ว พบมากที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
          - แร่รัตนชาติ เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญของภาค พบมากที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะ ทับทิมสยาม ที่มีชื่อเสียง
   4. ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของภาคตะวันออกในปัจจุบันถูกทำลายลงไปมาก เพราะการขยายตัวของการ อุตสาหกรรมทุกประเภท จังหวัดที่ยังมีป่าไม้หลงเหลืออยู่ คือ ปราจีนบุรี ลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ สัตว์ป่าในภาคตะวันออก เหมือนกับทุกภาคที่มีจำนวนลดน้อยลงแม้ว่าจะมีเขตอุทยานหลายแห่งในภาคตะวันออก คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว อุทยานแห่งชาติทุ่งสียัด (ฉะเชิงเทรา)


5. ประชากร


     ประชากรในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดที่มีประชากรมาก และหนาแน่นมาก คือ ชลบุรี ส่วนจังหวัดตราดมีประชากรน้อยและหนาแน่นที่สุด ประชาชนจากทุกภาคหลั่งไหลมาภาคตะวันออก เพราะภาคนี้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
     ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นเขตที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตระหว่างสัตหีบไปยังระนองซึ่งเป็นเขตการขยายแหล่งอุตสาหกรรมหนักโดยอาศัยก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาตามท่อในทะเลเป็นเชื้อเพลิง ทำให้บริเวณนี้มีคนอพยพเข้าไปอยู่หนาแน่นมาก


6. สภาพทางเศรษฐกิจ


   1. การเพาะปลูก
       พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคได้แก่ ข้าว ผลไม้ เครื่องเทศ พืชไร่ และบริเวณที่มีฝนตกมากจะปลูกยางพารา และสะตอ เช่น จังหวัดตราด
   2. การประมง
       มีทั้งการประมงน้ำลึก ประมงชายฝั่ง และน้ำกร่อย มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ทำฟาร์มหอยนางรม ฟาร์มหอยมุก ทำให้เกิดอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
   3. การทำป่าไม้
       ปัจจุบันมีการทำลดน้อยลง เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
   4. การทำเหมืองที่สำคัญ 
       คือ แร่รัตนชาติ โดยเฉพาะจันทบุรีมีการทำเป็นอุตสาหกรรมทั้งครัวเรือนและขนาดใหญ่ คือ การเจียระไนพลอย
   5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
       จากสภาพด้านภูมิศาสตร์ของภาคนี้ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้นรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมหลัก คือ การทำครกที่อ่างศิลา
       5.1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเป็นภาคที่มีลักษณะธรรมชาติเอื้ออำนวย คือ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ ชายทะเล เกาะแก่งต่าง ๆ
       5.2 อุตสาหกรรมสมัยใหม่ รัฐบาลได้กำหนดภาคนี้เป็นอุตสาหกรรมฝั่งทะเลตะวันออกขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม มีอุตสาหกรรมแปรรูป วัตถุดิบต่างๆ
       5.3 อุตสาหกรรมพื้นเมืองหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน ได้แก่ การทำเครื่องจักสาน ทำครกหินโม่หิน ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมเจียรไนพลอย เป็นต้น


7. คมนาคมการขนส่ง


   1. การคมนาคมขนส่งทางบก
          1.1 ทางรถยนต์ มีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 คือ ถนนสุขุมวิท เป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมของภาค แต่ในปัจจุบันการสร้างทางรถยนต์ติดต่อระหว่างภาคระหว่างจังหวัด
          1.2 ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สระแก้ว ในปัจจุบันนี้ การสร้างทางรถไฟคำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น โครงการสร้างทางรถไฟฉะเชิงเทราแก่งคอย
   2. การคมนาคมทางน้ำ
          ส่วนใหญ่แล้วการคมนาคมในเขตแม่น้ำไม่แพร่หลาย เพราะเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางทะเล และเป็นภาคที่มีท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ คือ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเฉพาะท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่เป็นท่าเรือพาณิชย์ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการส่งสินค้าออกไปจำหน่วยยังต่างประเทศ
   3. ทางอากาศ
          ภาคนี้เป็นภาคที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ดังนั้นการบินพาณิชย์จึงไม่จำเป็นนักแต่มีการบินของกองทัพเรือในเขตนี้
   4. การสื่อสารโทรคมนาคม
          ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการสื่อสารในปัจจุบันมากขึ้น


8. สถานที่ท่องเที่ยว


8.1 จันทบุรี
คำขวัญ - น้ำตกลือเลี่ยง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 
8.2 ชลบุรี
คำขวัญ - ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
8.3 ตราด
คำขวัญ - เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
8.4 ระยอง
คำขวัญ - ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก


9. ปัญหาสำคัญ


9.1 ปัญหามลพิษทางทะเล
          เช่น น้ำเสีย สัตว์ทะเลถูกทำลาย แนวปะการังและหาดสกปรก
9.2 ปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย
          พื้นที่ของภาคนี้เคยมีป่าอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชาย และปัจจุบันถูกใช้พื้นที่เพื่อการอื่น
9.3 ปัญหาอพยพของประชาชน
          มีการอพยพเข้ามามากขึ้น มีผลให้เกิดปัญหาที่อยู่อาศัย การบริการด้านสาธารณูปการ ไม่เพียงพอ เกิดปัญหาชุมชน
9.4 ปัญหาชายแดน
          เนื่องจากเป็นภาคที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศ
9.5 ปัญหาการประมงและน่านน้ำ
            ขณะนี้ประเทศต่างประกาศเขตน่านน้ำสากลขยายเป็น 200 ไมล์ทะเล ทำให้เกิดกรณีพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้าน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมโดยออกกฎหมายควบคุมแหล่งการบริการและโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยน้ำเสีย คือ ต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง หรือ ทะเล ส่งเสริมให้สถานบริการด้านการท่องเที่ยว จัดให้แนวทางการพัฒนาเป็นเขตเป้าหมาย เพื่อสะดวกและเป็นสัดส่วน

 

---------------------------------------------------------------------------

สร้างโดย: 
รัชญา ไชยนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์