การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนัก

ชื่อเรื่อง :   การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

               รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ทำการวิจัย :    สุรภา  ศรีราม

ปีที่วิจัย :   2556

บทคัดย่อ

     การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

     1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้  80/80

     2.  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.50

     3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้  t – test

     4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบฝึกหัดและใบงาน  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนของนักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีค่าความสอดคล้อง  ค่าอำนาจจำแนก ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและ t – test

     ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 82.49/81.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6041  ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.41 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ   ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา อ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์