พยาบาลทหารอากาศ รับนักเรียนม.6

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะเว็บไทยกู๊ดวิวเท่านั้น เป็นความร่วมมือของเว็บไทยกู๊ดวิวกับ กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ ห้ามคัดลอกนำไปเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต

          วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำและเป็นนายทหารสัญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
          2.เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 16-22 ปี 
          3.มีสัญชาติไทย บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          4.มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
          5.มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม 
          6.ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
         
วิธีการคัดเลือก
          รับแบบระบบกลาง (Admission) โดยใช้ผลการสอบวักความรู้ของสำนักทดสอบกลาง 7 วิชาหลัก หรือผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET)
         
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
          1.คะแนนวิชาการ คิดจาดคะแนนรวมจาก GPAX, GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการทดสอบ O-NET และ A-NET ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคะแนนมาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจำนวน 400 คน คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
          2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนวิชาการ จะได้รับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบพิเศษสำหรับรายละเอียดต่าง

          สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา
         
นักเรียนทุนกองทัพอากาศ
          1.ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
          2.ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนด (เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท เงินเดือน ชั้นปีที่หนึ่ง 2,660 บาท ชั้นปีที่สอง 2,840 บาท ชั้นปีที่สาม 3,010 บาท ชั้นปีที่สี่ 3,190 บาท)
          3.เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
          4.มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
          5.เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศ
         
นักเรียนทุนส่วนตัว
          1.ได้รับการสนับสนุนและสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด
          2.มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ
          3.ไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ


          การรับสมัคร
          1.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์
www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-20 มีนาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          2.รับสมัคร ทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์
www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2552 เว้นวันหยุดราชการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร.0-2534-5168 เว็บไซต์
www.nc.rtaf.mi.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105672 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.012 www.elearneasy.com

อยู่ สาย อังกฤษ คณิต

แล้วประกอปอาชีพนี้ได้รึเปล่า

 ^^หนูอยู่ม.4ค่ะ

อยากเป็นพยาบาลหทารอากาศ

 ต้องเตรียมตัวยังไงค่ะ

ตอนนี้ก้อเรียนอยู่  ม.6 แล้ว

ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

แอดเมล์มาแนะนำได้เลยค่ะ

oom_love_golf@hotmail.com

อยากเป็น

พยาบาลทหารอากาศ

ต้องทำงัยก่อนค้ะ

^^ อยากเรียนพยาบาลทหารเหมือนกันน

ไม่รุจาสอบได้มั๊ย

ตอนนี้อยุม.4

กำลังติวเข้ม !!

เพื่อการเป็น...

"พยาบาลทหาร.."

555

คือว่า อยากทราบว่าถ้าใช้ทุนส่วนตัวเรียน ค่าใช้จ่ายของค่าเทอมในแต่ล่ะเทอมอยู่ที่เท่าไรค่ะ แล้วต้องมีที่พักเองใช้หรืเปล่าค่ะ

รูปภาพของ sss27458

 อันนี้เป็นของม.6 ปี 51

หรือว่า ม.6 ปี 52 คะ?

ถ้าเกิดว่าปี 52 ก็แย่เลย Frown

อยากเป็นพยาบาลทหารอากาศมาก

----------------------------------------------------------------------------------- 

ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ดีกว่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาส

ต้องใช้เกรดเข้าด้วยหรือป่าวค่ะ

หนูอยากเรียนพยาบาล ทหาร หนูต้องทำตัวอย่างไรดีข๊ะ!!!!

อยากเป็นพยาบาลทหารต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • berniebrehm640937101