พยาบาลทหารอากาศ รับนักเรียนม.6

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะเว็บไทยกู๊ดวิวเท่านั้น เป็นความร่วมมือของเว็บไทยกู๊ดวิวกับ กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ ห้ามคัดลอกนำไปเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต

          วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำและเป็นนายทหารสัญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
          2.เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 16-22 ปี 
          3.มีสัญชาติไทย บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          4.มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
          5.มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม 
          6.ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
         
วิธีการคัดเลือก
          รับแบบระบบกลาง (Admission) โดยใช้ผลการสอบวักความรู้ของสำนักทดสอบกลาง 7 วิชาหลัก หรือผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET)
         
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
          1.คะแนนวิชาการ คิดจาดคะแนนรวมจาก GPAX, GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการทดสอบ O-NET และ A-NET ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคะแนนมาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจำนวน 400 คน คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
          2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนวิชาการ จะได้รับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบพิเศษสำหรับรายละเอียดต่าง

          สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา
         
นักเรียนทุนกองทัพอากาศ
          1.ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
          2.ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนด (เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท เงินเดือน ชั้นปีที่หนึ่ง 2,660 บาท ชั้นปีที่สอง 2,840 บาท ชั้นปีที่สาม 3,010 บาท ชั้นปีที่สี่ 3,190 บาท)
          3.เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
          4.มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
          5.เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศ
         
นักเรียนทุนส่วนตัว
          1.ได้รับการสนับสนุนและสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด
          2.มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ
          3.ไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ


          การรับสมัคร
          1.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์
www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-20 มีนาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          2.รับสมัคร ทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์
www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2552 เว้นวันหยุดราชการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร.0-2534-5168 เว็บไซต์
www.nc.rtaf.mi.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105672 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.012 www.elearneasy.com

อยู่ สาย อังกฤษ คณิต

แล้วประกอปอาชีพนี้ได้รึเปล่า

 ^^หนูอยู่ม.4ค่ะ

อยากเป็นพยาบาลหทารอากาศ

 ต้องเตรียมตัวยังไงค่ะ

ตอนนี้ก้อเรียนอยู่  ม.6 แล้ว

ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

แอดเมล์มาแนะนำได้เลยค่ะ

oom_love_golf@hotmail.com

อยากเป็น

พยาบาลทหารอากาศ

ต้องทำงัยก่อนค้ะ

^^ อยากเรียนพยาบาลทหารเหมือนกันน

ไม่รุจาสอบได้มั๊ย

ตอนนี้อยุม.4

กำลังติวเข้ม !!

เพื่อการเป็น...

"พยาบาลทหาร.."

555

คือว่า อยากทราบว่าถ้าใช้ทุนส่วนตัวเรียน ค่าใช้จ่ายของค่าเทอมในแต่ล่ะเทอมอยู่ที่เท่าไรค่ะ แล้วต้องมีที่พักเองใช้หรืเปล่าค่ะ

รูปภาพของ sss27458

 อันนี้เป็นของม.6 ปี 51

หรือว่า ม.6 ปี 52 คะ?

ถ้าเกิดว่าปี 52 ก็แย่เลย Frown

อยากเป็นพยาบาลทหารอากาศมาก

----------------------------------------------------------------------------------- 

ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ดีกว่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาส

ต้องใช้เกรดเข้าด้วยหรือป่าวค่ะ

หนูอยากเรียนพยาบาล ทหาร หนูต้องทำตัวอย่างไรดีข๊ะ!!!!

อยากเป็นพยาบาลทหารต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์