ม.เกษตรศาสตร์ รับตรงคนเก่งวรรณคดีไทย

          ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี ซึ่งเป็นการร่วมใจกันสืบทอดความสำคัญของการศึกษาและวรรณคดีไทยอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่นักเรียนในทุกภูมิภาค จึงเห็นสมควรส่งเสริมโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวรรณคดีไทยได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความสนใจและความถนัดของตนโดยตรง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 20 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้ายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ยกเว้นกรุงเทพฯและปริมณฑล
          2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          4.มีความสนใจและความรู้ด้านวรรณคดีไทยเป็นพิเศษ
          5.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในช่องที่กำหนด โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุดพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.หนังสือรับรองความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีจากสถาบันการศึกษา (ถ้ามี)
        
  ระเบียบการสอบคัดเลือก ต้องสอบ 3 วิชาหลัก
          -วิชาภาษาไทย 50 คะแนน
          -วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
          -วิชาเฉพาะทางวรรณคดีไทย 100 คะแนน
          สอบสัมภาษณ์


          การขอรับใบสมัคร
          -ขอรับใบสมัครโดยตรงได้ที่ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ 0-2579-5566-8 ต่อ 1402
          -ขอรับทาง Internet มีระเบียบการสอบและใบสมัครสอบที่ภาควิชาวรรณคดี ที่
http://lit.hum.ku.ac.th หรือ   http://human.hum.ku.ac.th
          การสมัคร
          1.สมัครด้วยตัวเองได้ที่ภาควิชาวรรณคดี ห้อง 402 ชั้น  อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
          2.สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งถึง ประธานคณะกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยฯ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105670 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.012 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์