ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับป.ตรี-ป.ตรีต่อเนื่อง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4-5 ปี และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,210 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
       
   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์
          หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
          หลักสูตรศิลปะศาสตร์
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
          หลักสูตรนิเทศศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจ
          หลักสูตรการบัญชี
          หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ศูนย์การเรียนดรุณพิทยา)
          หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี)
          หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการ
          หลักสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการ
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีต่อเนื่อง ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ในระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า
          คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป
          1.ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่ออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา
          5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          6.ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         
การสมัคร
          -ทางอินเทอร์เนต ที่
www.ssru.ac.th
          -สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
         
หลักฐานการสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูปและติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป
          2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
          3.ใบรับรองหรือใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)
          4.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1 สาขาวิชา 200 บาท 2 สาขาวิชา 300 บาท
          5.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดด้วยลายมื่อผู้สมัคร ตัวบรรจงให้ครบถ้วน
          สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-2758 ต่อ 107,200,219,245 โทรสาร 02241-2758


          ด้านวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทรับตรง ประจำ ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552 
         
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
          -หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 
          1.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management) 
          2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 
          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts (B.A.) 
          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          จำนวนรับเข้าศึกษา 
          หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
          1.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 30 คน 
          2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 30 คน 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 30 คน 
         
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ 
          2.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่เข้าศึกษาในต่างประเทศ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
          3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
          4.เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          5.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
          6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
        
  การรับสมัคร 
          กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยวิธี 
          -สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
          -สมัครผ่านทาง
www.ssruic.com 
         
หลักฐานการสมัคร 
          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ 
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 
          3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) จำนวน 1 ใบ 
          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
          5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท 
          สนใจสมัครได้ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือทาง
www.ssruic.com

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105600 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.012 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์