พยาบาลเกื้อการุณย์ รับตรง 120 คน

          วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้
          วิธีการคัดเลือก
          1.วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาง เว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนน O-NET, A-NET และ GPA, GPAX 5 ภาคเรียน
(กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ GPA, GPAX 6 ภาคเรียน) จำนวน 120 คน
          2.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ผ่านระบบ Admission กลาง จำนวน 60 คน
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (หรือผู้ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)
          2.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรืออาการของโรค ที่ขัดต่อระเบียบการศึกษาของวิทยาลัย
          3.มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET) พร้อม GPA, GPAX 5 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ GPA, GPAX 6 ภาคเรียน)
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          3.ส่งแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
          4.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          5.สำเนาใบคะแนนสอบ O-NET, A-NET พร้อม คะแนน GPA, คะแนน GPAX 5 เรียน (กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ GPA, GPAX 6 ภาคเรียน) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          หมายเหตุ คะแนน A-net ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว แต่ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน 2552
คะแนน O-net ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว แต่ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2552
          สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา
          1.สวัสดิการด้านหอพัก
          2.สวัสดิการชุดปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ปีละ 2 ชุด
          3.สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร
          4.สิทธิที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในกรณีนักศึกษามีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่วิทยาลัยฯ เห็นสมควร
          5.สิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
          สิทธิและเงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา
          ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีกำหนด 3 ปี โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาลหนองจอก โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร)
          กำหนดการคัดเลือก ในระบบ Admission ตรง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551-30 มกราคม 2552 
          ขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานระเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการทางการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในเวลาราชการ ทุกวัน โทร.0-2241-6500-9 ต่อ 8303, 8309, 8310 เว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 30127212 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 214 คน กำลังออนไลน์