พยาบาลเกื้อการุณย์ รับตรง 120 คน

          วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้
          วิธีการคัดเลือก
          1.วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาง เว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนน O-NET, A-NET และ GPA, GPAX 5 ภาคเรียน
(กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ GPA, GPAX 6 ภาคเรียน) จำนวน 120 คน
          2.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ผ่านระบบ Admission กลาง จำนวน 60 คน
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (หรือผู้ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)
          2.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรืออาการของโรค ที่ขัดต่อระเบียบการศึกษาของวิทยาลัย
          3.มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET) พร้อม GPA, GPAX 5 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ GPA, GPAX 6 ภาคเรียน)
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          3.ส่งแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
          4.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          5.สำเนาใบคะแนนสอบ O-NET, A-NET พร้อม คะแนน GPA, คะแนน GPAX 5 เรียน (กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ GPA, GPAX 6 ภาคเรียน) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          หมายเหตุ คะแนน A-net ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว แต่ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน 2552
คะแนน O-net ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว แต่ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2552
          สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา
          1.สวัสดิการด้านหอพัก
          2.สวัสดิการชุดปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ปีละ 2 ชุด
          3.สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร
          4.สิทธิที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในกรณีนักศึกษามีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่วิทยาลัยฯ เห็นสมควร
          5.สิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
          สิทธิและเงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา
          ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีกำหนด 3 ปี โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาลหนองจอก โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร)
          กำหนดการคัดเลือก ในระบบ Admission ตรง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551-30 มกราคม 2552 
          ขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานระเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการทางการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในเวลาราชการ ทุกวัน โทร.0-2241-6500-9 ต่อ 8303, 8309, 8310 เว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 30127212 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 192 คน กำลังออนไลน์