โครงงานทำโคมไฟฟ้า

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน

การตัดสินใจเลือกโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรายวิชาโครงงาน เพราะนักเรียนเลือกโครงงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความพร้อม ความถนัด ความรัก และความจริงใจของตนเอง ก็จะส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติงานโครงงานอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำโครงงาน / ได้ชิ้นงานที่ตนพอใจ ดังนั้นเมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลโครงงานที่ตนสนใจในด้าน ลักษณะและประโยชน์ของชิ้นงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ แหล่งจัดซื้อจัดหา เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีขณะปฏิบัติงานแล้ว นักเรียนต้องศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกโครงงานด้วย องค์ประกอบที่นักเรียนควรนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงงาน ได้แก่

1.ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มี 3 ด้าน

   1.1ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความพร้อมของตนเองในด้าน ความรู้ ทักษะ ในโครงงานเรื่องนั้น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เงินค่าใช้จ่าย เวลา แรงงาน ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำโครงงานที่ตนกำลังจะตัดสินใจเลือกทำ

   1.2ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี/ผลเสีย ต่อการทำโครงงานของเรา ในด้านความเห็นชอบของคนในครอบครัว ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา แหล่งเรียนรู้ แหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่ ที่จะใช้ปฏิบัติงานโครงงาน

  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิชาการของโครงงาน คือข้อมูลความรู้และเทคนิคต่างๆ สำหรับทำโครงงานนั้นๆ

2.ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล การที่จะทำโครงงานให้ได้ผลดี จะต้องพิจารณาความสนใจและความถนัดของตนเองด้วย เพราะความสนใจและความถนัดจะช่วยให้ทำโครงงานได้สะดวก รวดเร็ว คล่องแคล่ว และมองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.ความรักและความจริงใจ เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากความรู้สึกภายในของแต่ละคนความรู้สึกนี้จะเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดความมานะ อดทน ขยัน และละเอียดรอบคอบในการทำโครงงาน จึงถือเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่สำคัญข้อหนึ่ง หากการพิจารณาตัดสินใจมิได้คำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว การจะทะโครงงานอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงจะลดน้อยลงได้ง่าย เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น อาจจะส่งผลให้การทำโครงงานไม่ประสบความสำเร็จ

 

 

กิจกรรมที่  1

ใบงานที่  1 การตัดสินใจเลือกโครงงาน

จุดประสงค์ 

            บอกองค์ประกอบที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ตัดสินใจเลือกโครงงานได้

 ขั้นตอนกิจกรรม

            1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน

            2.แต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงงาน

 

 

ใบงานที่  1

เรื่อง  การตัดสินใจเลือกโครงงาน

    คำสั่ง  หลังจากที่ได้ศึกษาความรู้ เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน แล้วให้อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบในการตัดสินใจ

             พร้อมเขียนสรุปถึงองค์ประกอบพร้อมระบุความจำเป็น /เหตุผลประกอบ

องค์ประกอบในการตัดสอนใจเลือกโครงงาน

องค์ประกอบ

เหตุผล/ความจำเป็น

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................