โครงงานทำโคมไฟฟ้า

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน

การตัดสินใจเลือกโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรายวิชาโครงงาน เพราะนักเรียนเลือกโครงงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความพร้อม ความถนัด ความรัก และความจริงใจของตนเอง ก็จะส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติงานโครงงานอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำโครงงาน / ได้ชิ้นงานที่ตนพอใจ ดังนั้นเมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลโครงงานที่ตนสนใจในด้าน ลักษณะและประโยชน์ของชิ้นงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ แหล่งจัดซื้อจัดหา เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีขณะปฏิบัติงานแล้ว นักเรียนต้องศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกโครงงานด้วย องค์ประกอบที่นักเรียนควรนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงงาน ได้แก่

1.ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มี 3 ด้าน

   1.1ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความพร้อมของตนเองในด้าน ความรู้ ทักษะ ในโครงงานเรื่องนั้น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เงินค่าใช้จ่าย เวลา แรงงาน ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำโครงงานที่ตนกำลังจะตัดสินใจเลือกทำ

   1.2ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี/ผลเสีย ต่อการทำโครงงานของเรา ในด้านความเห็นชอบของคนในครอบครัว ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา แหล่งเรียนรู้ แหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่ ที่จะใช้ปฏิบัติงานโครงงาน

  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิชาการของโครงงาน คือข้อมูลความรู้และเทคนิคต่างๆ สำหรับทำโครงงานนั้นๆ

2.ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล การที่จะทำโครงงานให้ได้ผลดี จะต้องพิจารณาความสนใจและความถนัดของตนเองด้วย เพราะความสนใจและความถนัดจะช่วยให้ทำโครงงานได้สะดวก รวดเร็ว คล่องแคล่ว และมองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.ความรักและความจริงใจ เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากความรู้สึกภายในของแต่ละคนความรู้สึกนี้จะเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดความมานะ อดทน ขยัน และละเอียดรอบคอบในการทำโครงงาน จึงถือเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่สำคัญข้อหนึ่ง หากการพิจารณาตัดสินใจมิได้คำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว การจะทะโครงงานอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงจะลดน้อยลงได้ง่าย เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น อาจจะส่งผลให้การทำโครงงานไม่ประสบความสำเร็จ

 

 

กิจกรรมที่  1

ใบงานที่  1 การตัดสินใจเลือกโครงงาน

จุดประสงค์ 

            บอกองค์ประกอบที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ตัดสินใจเลือกโครงงานได้

 ขั้นตอนกิจกรรม

            1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน

            2.แต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงงาน

 

 

ใบงานที่  1

เรื่อง  การตัดสินใจเลือกโครงงาน

    คำสั่ง  หลังจากที่ได้ศึกษาความรู้ เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน แล้วให้อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบในการตัดสินใจ

             พร้อมเขียนสรุปถึงองค์ประกอบพร้อมระบุความจำเป็น /เหตุผลประกอบ

องค์ประกอบในการตัดสอนใจเลือกโครงงาน

องค์ประกอบ

เหตุผล/ความจำเป็น

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................

........................................................................... 

........................................................................
........................................................................

........................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2

ใบงานที่ 2: แบบสำรวจความสนใจในงาน

จุดประสงค์

                1.บอกชื่อโคมไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้

                2.อธิบายประโยชน์ รูปร่างลักษณะและขั้นตอนการทำโคมไฟฟ้าได้

ขั้นตอนกิจกรรม

                1.ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง โคมไฟฟ้า ชนิดหรือประเภทที่สนใจจาก

                 แหล่งวิทยาการ ร้านค้า หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยคนละ 4 ชนิด / ประเภท

                2.เขียนสรุปเกี่ยวกับโคมไฟฟ้าที่สนใจเลือกในข้อ 1 ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใน

                ใบงานที่ 2 เรื่อง แบบสำรวจความสนใจในงาน

 

 

ใบงานที่  2

เรื่อง  แบบสำรวจความสนใจในงาน

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์โคมไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่สนใจมาคนละอย่าง

           น้อย  4 งาน แล้วบันทึกรายละเอียดของแต่ละงานตามหัวข้อที่กำหนด คือ

                1.ลักษณะและประโยชน์ของชิ้นงานที่สำเร็จว่าเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะอย่างไรสามารถ

                 นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือคนในครอบครัวได้เพียงใด

                2.การผลิตชิ้นงานในแต่ละโครงงาน ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อะไรบ้าง

                3.งบประมาณค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด มีความสามารถลงทุนได้หรือไม่

                4.ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานตามโครงงาน แต่ละโครงงาน ซับซ้อนหรือไม่ สมารถปฏิบัติตาม

                 ได้ทุกขั้นตอนหรือไม่เพียงใด

                5.เทคนิคพิเศษในการปฏิบัติงานตามโครงงาน ต้องใช้เทคนิคพิเศษอะไร ยุ่งยากหรือไม่

                 ทำด้วยตนเองได้หรือไม่ หรือต้องให้ใครช่วย

                6.เวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานตามโครงงานมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเรียน

                 ที่กำหนด สามารถทำได้ทันหรือไม่

 

 

งานที่ 1:   ชื่องาน……………………………………………………………………………..

ศึกษาจาก………………………………………………………………………………………

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….....

3………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

งานที่ 2:   ชื่องาน……………………………………………………………………………..

ศึกษาจาก………………………………………………………………………………………

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….....

3………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

งานที่ 3:   ชื่องาน……………………………………………………………………………..

ศึกษาจาก………………………………………………………………………………………

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….....

3………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

งานที่ 4:   ชื่องาน……………………………………………………………………………..

ศึกษาจาก………………………………………………………………………………………

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….....

3………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

กิจกรรมที่ 3

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจุดประสงค์

                1.ตัดสินใจเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองได้

                2.อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกโครงงานได้

ขั้นตอนกิจกรรม

                1.ศึกษารายละเอียดของงานที่เลือกทั้ง 3 รายการ ของกิจกรรมที่ 2 ใบงานที่ 2

                   แล้ววิเคราะห์ความเหมาะสมกับองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กำหนด

                2.ให้ระดับคะแนนความเหมาะสมของงานกับองค์ประกอบในด้านต่างๆ โดย

                 กำหนดให้มี 4 ระดับ คือ

                                4              หมายถึง                 เหมาะสมมากที่สุด

                                3              หมายถึง                 เหมาะสมมาก

                                2              หมายถึง                 เหมาะสมปานกลาง

                                1              หมายถึง                 เหมาะสมน้อย

                3.เมื่อรวมคะแนนความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของแต่ละงานแล้ว งานที่ได้คะแนน

                   รวมมากที่สุดน่าจะถือได้ว่าเป็นงานที่ตัวนักเรียนมีความพร้อมมากที่สุด

 

 

ใบงานที่  3

เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกโครงงาน

      ให้นักเรียนศึกษา  ใบความรู้ที่  1 เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน วิเคราะห์องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กำหนด

ให้ระดับคะแนนความเหมาะสมของงาน โดยมี 4 ระดับ

     โครงงานที่เสนอ  1…………………………………………

                          2…………………………………………

                          3…………………………………………

                          4…………………………………………

รายละเอียด

โครงงานที่

1

2

3

4

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

1. ความสนใจ  ความถนัด

2. ความรู้และประสบการณ์เดิม

3. ความพร้อมด้านเงินทุน

4. ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

5. ความพร้อมในด้านเวลา/แรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม

1. เป็นโครงงานที่ทีประโยชน์ต่อตนเอง/ ครอบครัว

2. คนในครอบครัวให้การสนับสนุน

3. มีแหล่งที่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์

4. มีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาได้

5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

1. มีความรู้เกี่ยวกับโครงงาน

2. ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ซับซ้อนสามารถทำได้

3. ความรู้/ทักษะในโครงงานนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล

    ในการผลิตงานชิ้นอื่นได้

        

รวมคะแนน

       

สรุปโครงงานที่เลือกได้แก่..............................................................................................

ความคิดเห็นครูที่ปรึกษาโครงงาน...................................................................................

                                                             ลงชื่อ....................................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน

 

 

 

กิจกรรมที่ 4

ใบงานที่  4:  ประโยชน์และคุณค่าของโคมไฟฟ้า

จุดประสงค์

                1.บอกประโยชน์ คุณค่าของโคมไฟฟ้าได้

                2.บอกเหตุผล ความจำเป็นในการทำโคมไฟฟ้าได้

ขั้นตอนกิจกรรม

                1.นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ คุณค่าของโคมไฟฟ้าจากห้องสมุด

                 ร้านค้า สถานประกอบการ ผู้รู้

                2.นักเรียนเขียนบันทึกสรุปประโยชน์ คุณค่าของโคมไฟฟ้าลงในใบงานที่ 4 เรื่อง ประโยชน์และคุณค่า

                  ของโคมไฟฟ้า

 

 

 

ใบงานที่ 4

เรื่อง ประโยชน์และคุณค่าของโคมไฟฟ้า

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์  คุณค่าของโคมไฟฟ้าจากห้องสมุด  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

หรือผู้รู้  ฯลฯ  แล้วนำมาเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ

 

                                                      ประโยชน์ / คุณค่าของโคมไฟฟ้า

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

              แหล่งที่มา  : ...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

 

กิจกรรมที่ 5

ใบงานที่ 5: วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟฟ้าได้จุดประสงค์

                1.บอกชื่อวัสดุที่มีในท้องถิ่นซึ่งสามารถนำเอามาประดิษฐ์เป็นโคมไฟฟ้าได้

                2.จำแนกคุณสมบัติของวัสดุที่มีในท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ได้

                3.บอกแหล่งที่สามารถหาวัสดุภายในท้องถิ่นได้

ขั้นตอนกิจกรรม

                1.นักเรียนศึกษาค้นคว้าสำรวจรวบรวมรายชื่อวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งสามารถ

                 นำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟฟ้า โดยการไปศึกษาจากแหล่งวิทยาการ

                 สถานประกอบการ ฯลฯ

                2.จดบันทึกรายการวัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งสามารถจะนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟฟ้า

                 ตามรายการที่กำหนดไว้ในใบงานที่ 5

                3.วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวัสดุที่มีในท้องถิ่นซึ่งจะนำมาใช้ประดิษฐ์เป็น

                โคมไฟฟ้า

 

 

ใบงานที่ 5

เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นที่สามารถนำมาประดิษฐ์โคมไฟฟ้าได้

 คำสั่ง  :    1.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้ารวบรวมรายชื่อวัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์

                  เป็นโคมไฟฟ้าได้ พร้อมระบุคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุนั้นๆ และแหล่งที่หาได้ ลงในตาราง

    2. วิเคราะห์เปรียบเทียบวัสดุที่มีในท้องถิ่นแล้วตัดสินใจเลือกวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น

       จำนวน 1 อย่าง สำหรับนำเอามาประดิษฐ์เป็นโคมไฟฟ้า

      1. รายการวัสดุที่มีในท้องถิ่น       

ที่

ชื่อวัสดุ

คุณสมบัติ

แหล่งที่หาได้

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

               

                     2. วัสดุที่เลือก คือ…………………………………………………………………..

                         เหตุผลที่เลือก      1......……………………………………..................… 

                                                2………………………………………………………………..

                                                3…………………………………………………………………

                                                4…………………………………………………………………

                                                5..............................................................

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูวิชาญ ฤทธิเดช โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 411 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak