โครงงานทำโคมไฟฟ้า

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง การตัดสินใจเลือกโครงงาน

การตัดสินใจเลือกโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรายวิชาโครงงาน เพราะนักเรียนเลือกโครงงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความพร้อม ความถนัด ความรัก และความจริงใจของตนเอง ก็จะส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติงานโครงงานอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำโครงงาน / ได้ชิ้นงานที่ตนพอใจ ดังนั้นเมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลโครงงานที่ตนสนใจในด้าน ลักษณะและประโยชน์ของชิ้นงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ แหล่งจัดซื้อจัดหา เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีขณะปฏิบัติงานแล้ว นักเรียนต้องศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกโครงงานด้วย องค์ประกอบที่นักเรียนควรนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงงาน ได้แก่

1.ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มี 3 ด้าน

   1.1ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความพร้อมของตนเองในด้าน ความรู้ ทักษะ ในโครงงานเรื่องนั้น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เงินค่าใช้จ่าย เวลา แรงงาน ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำโครงงานที่ตนกำลังจะตัดสินใจเลือกทำ

   1.2ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี/ผลเสีย ต่อการทำโคร