รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  งานช่างในบ้าน 

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                           

ผู้รายงาน          ไพรัตน์   ชัยงาม

โรงเรียน           โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์  เขต  1                           

ปีที่รายงาน       พ.ศ. 2556

 

บทคัดย่อ

 

                   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เป็นสื่อที่สร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าใช้ประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีวัตถุประสงค์คือ 

1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้มัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2556   จำนวน  1  ห้อง  จำนวนนักเรียน 40  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  4  ชนิด  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง งานช่างในบ้าน  จำนวน  9  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้  จำนวน  1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ดัชนีประสิทธิผลและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้   t - test  (Dependent  Samples) 

 

ปรากฏผลดังนี้

                   1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้สร้างขึ้น   มีประสิทธิภาพ   82.56 / 85.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีค่าเท่ากับ  0.6530  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6530  หรือคิดเป็นร้อยละ  65.30

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                            

             สรุปได้ว่ารายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานช่างในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ส่งผลให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  มีการร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากศึกษาค้นคว้า  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์