รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อผู้วิจัย:                                               สมใจ วิมลปกรณ์

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน:                             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ

โดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

               

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  ที่มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เรื่อง  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  3. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ระยะเวลาการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ T-Test  Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์