เผยพร่โครงงานอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงงาน               กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง                       Welcome To Asean. (ยินดีต้อนรับสู่อาเซียน)

ชื่อผู้จัดทำ             1. ด.ญ.  ภัทรานิษฐ์             เรืองสุวรรณ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

2. ด.ญ.  ณัฏฐณิชา              คำนวรพร              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

3. ด.ญ   อริสา                      แหยมสุข               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา             ครูอุมาภรณ์ บุญสุวรรณ

โรงเรียน                โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนประสงค์ เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441

 

บทคัดย่อ

 

โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Welcome To Asean. (ยินดีต้อนรับสู่อาเซียน) เป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ระยะเวลา 1 เดือน ( วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557) วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อมูลอาเซียน 10 ประเทศ  เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชนไทย และ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น      วิธีดำเนินการค้นคว้ามีดังนี้ สัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระอาเซียน   พร้อมทั้งการสืบค้นข้อมูลอาเซียนทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ได้ทำ Mini Asean Book   เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลได้รับทราบ

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน  พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องอาเซียน

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์