พรที่สัมฤทธิ์

รูปภาพของ ฐานิตา ไชยกาล

birth24

                          พรที่สัมฤทธิ์     ผู้แต่ง     พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)    ภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    ข้อคิดจากเรื่อง

    พระเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่คนทั่งไปปรารถนา พรเป็นเรื่องของจิตใจ ไม่ใช่เรื่องของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ที่อยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์  เมื่อผู้ให้พรมีความปรารถนาดี และผู้รับพรเชื่อมั่นในพรที่ตนได้รับ  ผู้รับพรนั้นก็จะรู้สึกอิ่มเอิบใจ  เกิดกำลังใจ  และตั้งใจดำเนินชีวิตไปตามครรลองที่ดี  พรนั้นก็เรียกได้ว่าบังเกิดผลสัมฤทธิ์

    ธรรมเนียมการให้พร

    พร เป็นคำมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า วร(อ่าน วะ-ระ) แปลว่า สิ่งที่เลือก, สิ่งที่ขอ

    ในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก พระนางผุสดีเทพอับสร  ผู้จะต้องจุติจากสวรรค์มาเกิดในโลก ได้ขอพระพระอินทร์ 10 ประการ  เช่นขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นมีใจบุญ เป็นต้น พระอินทร์ก็ประทานพรให้ตามที่ขอ  เมื่อมาเกิดเป็นพระนางผุสดีมเหสีพระเจ้ากรุงสญชัย  พระนางมีพระเวสสันดรเป็นพระโอรส

     ปัจจุบันการให้พรเป็นการแสดงความปรารถนาดีและไมตรีจิตแก่ผู้คนในโอกาสต่าง เช่นวาระวันคล้ายวันเกิด  วันแต่งงาน  การรับตำแหน่งงานใหม่  และโอกาสเดินทางไกล ฯลฯ

     แต่เดิมพรที่ให้มักเป็นพรตามคติพระพุทธศาสนา เช่น

         ขอให้ถึงพร้อมด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  และพละ  คือให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยง  ให้มีผิวพรรณที่ดี  มีความสุข  และให้มีกำลังที่แข็งแรง

         ปัจุบันคำอวยพรมีมากมายหลายรูปแบบสุดแล้วแต่โอกาส

     คำอวยพร  หมายถึงถ้อยคำที่แสดงเจตนาถึงความปรารถนาดี  มุงหวังให้ผู้รับมีความสุข  ความสำเร็จ  และสมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์  มักใช้ถ้อยคำไพเราะ  มีความหมายดี  คำอวยพรมักสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของสังคมไทย  เช่น ขอให้กินดีอยู่ดี  ขอให้มีปัญญาเฉียบแหลม  ขอให้มั่งมี  ขอให้เป็นเจ้าคนนายคน

     คำอวยพรแบ่งเป็น 2 ประเภท

     1. คำอวยพรในโอกาสทั่วๆไป เช่นผู้ใหญ่ให้พรเด็กๆ

     2. คำอวยพรเฉพาะโอกาสหรือโอกาสพิเศษ เช่นวันเกิด วันปีใหม่ แต่งงาน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เป็นต้น

     การใช้ถ้อยคำในการให้พร มีข้อควรระวัง  ดังนี้ 

            1. เลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาสและเหมาะสมกับผู้บพร

            2. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล หากอวยพรผู้ที่เสมอกัน อวยพรให้ผู้ที่มีฐานะหรือวัยวุฒิต่ำกว่าตน ก็อวยพรตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับผู้รับพรนั้นได้ทันที  หากเป็นผู้ที่สูงกว่าด้วยวัยวุฒิ คุณาวุฒิ หรือชาติวุฒิ  ก็ควรกล่าวอ้างถึงสิ่งที่ตนหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพนับถือ  ควรกล่าวคำที่แสดงให้ผู้รับพรรู้สึกว่า  คำอวยพรนั้นเป็นคำอวยพรเฉพาะผู้ที่จะได้รับพร

             เช่น -ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย

                   - ขออำนาจบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คุ้มครองทานทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากภยันตรายทั้งมวล

                   - ขออำนาจคุณความดีทั้งปวงที่ท่านได้บำเพ็ญมา  บันดาลให้ท่านได้พบแต่คนดี  พบแต่สิ่งดี  ประสบแต่ควมเจริญรุ่งเรือง และคลาดแคล้วจากอันตรายทุกสิ่ง

                  - ขอคุณพระคุ้มครอง

  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 277 คน กำลังออนไลน์