พรที่สัมฤทธิ์

รูปภาพของ ฐานิตา ไชยกาล

birth24

                          พรที่สัมฤทธิ์     ผู้แต่ง     พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)    ภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    ข้อคิดจากเรื่อง

    พระเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่คนทั่งไปปรารถนา พรเป็นเรื่องของจิตใจ ไม่ใช่เรื่องของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ที่อยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์  เมื่อผู้ให้พรมีความปรารถนาดี และผู้รับพรเชื่อมั่นในพรที่ตนได้รับ  ผู้รับพรนั้นก็จะรู้สึกอิ่มเอิบใจ  เกิดกำลังใจ  และตั้งใจดำเนินชีวิตไปตามครรลองที่ดี  พรนั้นก็เรียกได้ว่าบังเกิดผลสัมฤทธิ์

    ธรรมเนียมการให้พร

    พร เป็นคำมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า วร(อ่าน วะ-ระ) แปลว่า สิ่งที่เลือก, สิ่งที่ขอ

    ในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก พระนางผุสดีเทพอับสร  ผู้จะต้องจุติจากสวรรค์มาเกิดในโลก ได้ขอพระพระอินทร์ 10 ประการ  เช่นขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นมีใจบุญ เป็นต้น พระอินทร์ก็ประทานพรให้ตามที่ขอ  เมื่อมาเกิดเป็นพระนางผุสดีมเหสีพระเจ้ากรุงสญชัย  พระนางมีพระเวสสันดรเป็นพระโอรส

     ปัจจุบันการให้พรเป็นการแสดงความปรารถนาดีและไมตรีจิตแก่ผู้คนในโอกาสต่าง เช่นวาระวันคล้ายวันเกิด  วันแต่งงาน  การรับตำแหน่งงานใหม่  และโอกาสเดินทางไกล ฯลฯ

     แต่เดิมพรที่ให้มักเป็นพรตามคติพระพุทธศาสนา เช่น

         ขอให้ถึงพร้อมด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  และพละ  คือให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยง  ให้มีผิวพรรณที่ดี  มีความสุข  และให้มีกำลังที่แข็งแรง

         ปัจุบันคำอวยพรมีมากมายหลายรูปแบบสุดแล้วแต่โอกาส

     คำอวยพร  หมายถึงถ้อยคำที่แสดงเจตนาถึงความปรารถนาดี  มุงหวังให้ผู้รับมีความสุข  ความสำเร็จ  และสมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์  มักใช้ถ้อยคำไพเราะ  มีความหมายดี  คำอวยพรมักสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของสังคมไทย  เช่น ขอให้กินดีอยู่ดี  ขอให้มีปัญญาเฉียบแหลม  ขอให้มั่งมี  ขอให้เป็นเจ้าคนนายคน

     คำอวยพรแบ่งเป็น 2 ประเภท

     1. คำอวยพรในโอกาสทั่วๆไป เช่นผู้ใหญ่ให้พรเด็กๆ

     2. คำอวยพรเฉพาะโอกาสหรือโอกาสพิเศษ เช่นวันเกิด วันปีใหม่ แต่งงาน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เป็นต้น

     การใช้ถ้อยคำในการให้พร มีข้อควรระวัง  ดังนี้ 

            1. เลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาสและเหมาะสมกับผู้บพร

            2. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล หากอวยพรผู้ที่เสมอกัน อวยพรให้ผู้ที่มีฐานะหรือวัยวุฒิต่ำกว่าตน ก็อวยพรตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับผู้รับพรนั้นได้ทันที  หากเป็นผู้ที่สูงกว่าด้วยวัยวุฒิ คุณาวุฒิ หรือชาติวุฒิ  ก็ควรกล่าวอ้างถึงสิ่งที่ตนหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพนับถือ  ควรกล่าวคำที่แสดงให้ผู้รับพรรู้สึกว่า  คำอวยพรนั้นเป็นคำอวยพรเฉพาะผู้ที่จะได้รับพร

             เช่น -ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย

                   - ขออำนาจบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คุ้มครองทานทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากภยันตรายทั้งมวล

                   - ขออำนาจคุณความดีทั้งปวงที่ท่านได้บำเพ็ญมา  บันดาลให้ท่านได้พบแต่คนดี  พบแต่สิ่งดี  ประสบแต่ควมเจริญรุ่งเรือง และคลาดแคล้วจากอันตรายทุกสิ่ง

                  - ขอคุณพระคุ้มครอง

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 209 คน กำลังออนไลน์