การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรช่วยสอน

ชื่อผลงาน             การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

ผู้วิจัย                   ซูไรนี  มะลี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครยะลา

ปีการศึกษา           2557

บทคัดย่อ 

                       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕   (บ้านตลาดเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์เทคโนโลยี กลุ่มสาระ      การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2556  จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t–test Dependent) ค่าเฉลี่ย () และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ  87.59/86.92     
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก  Microsoft word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียน  
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์               ช่วยสอน เรื่อง การใช้และสร้างสรรค์ผลงานจาก Microsoft word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

บทคัดย่อที่ท่านลงมาทองอินเตอร์เน็ต  ถือว่าอยู่ในระดับดี   อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี

ผมเป็นอาจารย์สอนมหาลัย  พยายามหางานววิจัยเกี่ยวกับเรืองสารและการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว

อย่างน้อยก็ได้แนวคิดของครูไปใช้ในการเรียนการสอนของตัวผมเอง   ขอบคุณครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์