โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชดำริ:สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ความเป็นมา :
          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ คุณสุหัส   บุญญาวิวัฒน์  

ผู้ช่วยเลขาพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้พิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง โครงการตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยคุณสหัส  บุญญาวิวัฒน์  ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (ป่าไม้เขตเชียงใหม่เดิม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม  ซึ่งคณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ดอยฟ้าห่มปก (ดอยผ้าห่มปก)  ตำบลแม่สาว  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และเมื่อวันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2544  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรก และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ 

ดอยฟ้าห่มปก

วัตถุประสงค์ :
                   2.1 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ราษฎรยากไร้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง
                   2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ”
                   2.3 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
                   2.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ทำการโครงการ 
                ตั้งอยู่ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยผ้าห่มปก หมู่ที่15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 518960   N 2219950 ระวางแผนที่ 4849III  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,670 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

พื้นที่เป้าหมาย :
                  มีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก หมู่ที่ 15 
ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎร  3  ชนเผ่า คือ อาข่า มูเซอ และลีซอ จำนวน 18 ครัวเรือน  แยกเป็นชาย 38 คน หญิง 39 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน

ขอบเขตโครงการ :
                        ทิศเหนือ        จรด     สันดอยป่าคา
                        ทิศใต้           จรด     สันดอยปู่หมื่น
                        ทิศตะวันออก  จรด     สันดอยป่าคา
                        ทิศตะวันตก    จรด     สันดอยผ้าห่มปก

ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ :
            6.1 ราษฎรมีที่อยู่ ที่ทำกิน เป็นหลักแหล่ง
          6.2 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์