ม.ทักษิณ คัดเรียนนิติฯภาคสมทบ

          มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2552
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร
         
กลุ่ม 1 จำนวนรับ 100 คน
          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
         
กลุ่ม 2 จำนวนรับ 50 คน
          -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
         
การสมัคร
          -สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน 370  บาท (สามร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน) เป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต ถึง ภารกิจการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
          -สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน 370 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ที่ห้องภารกิจการรับนิสิต ชั้นล่าง อาคารหอริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา         
           -สมัครทาง Internet ผู้สมัครสามารถสมัครโดยทาง Internet ที่ http//is.tsu.ac.th เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัครสอบนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หลังจากนั้นให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ พร้อมสำเนาการโอนเงินถึง ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 19 เมษายน 2552 (จะถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
       
   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
          2.ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองคุณวุฒิ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          5.ซองจดหมายจ่าหน้าซอง ชื่อ – ที่อยู่ ให้ชัดเจน จำนวน 1 ซอง (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)
          สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
www.tsu.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105718 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 402 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์