มศว รับนิสิตภาคฤดูร้อน

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร
         
คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
          1.มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
          2.มีความประพฤติดี
          3.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          
คุณสมบัติเฉพาะ
          เป็นผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู และเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลานามัย จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.75 โดยต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552          การจำหน่ายใบสมัคร
          ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ (ไม่จำเป็นต้องซื้อด้วยตนเอง) ราคาชุดละ 100 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552
         
การสมัคร
          ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2551 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
         
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เนต
          ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่
http://admission.swu.ac.th และปฏิบัติดังนี้
          1.ศึกษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2551 (โปรดพิมพ์และศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
          2.เลือกรายละเอียดของสาขาวิชาก่อนการบันทึกข้อมูล (โปรดพิมพ์และศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
          3.บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง
          4.พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงิน ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 600 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้แล้ว ภายใน 1 วันทำการหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ และต้องชำระใหม่ทั้งหมด
          5.เมื่อชำระเงินค่าสมัครไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ชำระเงินไปแล้ว ต้องเริ่มปฏิบัติตามข้อ 3) และข้อ 4) ใหม่ ทั้งนี้ภายในวันที่ 9 มกราคม 2552 เท่านั้นและมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ
          6.ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัคร ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ อาคารสอบ
ได้ที่
http://admission.swu.ac.th หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้วภายใน 3 วันทำการ
          7.การสมัครด้วยวิธีนี้ไม่ต้องส่งใบสมัคร ส่วนเอกสารประกอบการสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ถ้ามี) ต้องจัดส่งหลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้วภายใน 7 วันทำการโดยทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
         
ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
          1.กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต้องเป็นรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครเอง
          2.ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ที่ระบุ
บนซองหมายเลข 1 ได้ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
          3.นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้แล้ว ภายใน 1 วันทำการหลังจากยื่นใบสมัครไว้ หากชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ และต้องชำระใหม่ทั้งหมด
          4.ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัคร ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ อาคารสอบ ได้ที่
http://admission.swu.ac.th ภายใน 5 วันทำการ ถ้าชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่ โทร. 0-2649-5712 ถึง 14 เฉพาะกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตเท่านั้น
         
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
          1.กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต้องเป็นรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครเอง
          2.ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามระดับและตามสาขาวิชา โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ที่กำหนดไว้บนซองหมายเลข 1 เท่านั้น ทั้งนี้ถือเอาวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ พร้อมนำแบบฟอร์มการรับชำระเงินไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท และชำระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้แล้วที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ หากชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่
กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด
          3.เมื่อศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และรับข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคารหรือไปรษณีย์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัคร ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ อาคารสอบ ได้ที่
http://admission.swu.ac.th ภายใน 7 วันทำการ


          เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
          -สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี ถ้าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายจะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
          -หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ
         

          รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก
          -สอบข้อเขียน ดังนี้ วัดแววความเป็นครู และความสามารถพื้นฐานฯ
          -สอบสัมภาษณ์วิชาการ
          สนใจสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อสาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5190 และ 5564
         

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105714  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 402 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์