โครงการงานพระราชดำริ

  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
 

 

 

พระราชดำริ :   
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แนวพระราชดำริ :  
        พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ ในท้องที่บ้านลู ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคตลอดปีด้วย ตามที่ราษฎรหมู่บ้าน ต่าง ๆ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป ไม่เพียงดื่มและใช้ แต่มีไว้เพิ่มคุณภาพชีวิต แม้ว่าในภาคเหนือของไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่มาก แต่ปัญหาภัยแล้งกลับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี จากคำร้องเรียนของประชาชน จำนวน ๕ หมู่บ้าน ในตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพในฤดูแล้ง ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี จึงได้เรียกร้องให้สภาตำบลสวนเขื่อน เสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎร เพิ่มประโยชน์ใช้สอย ในช่วงแรกมีการคาดการณ์ไว้ว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคม จะเป็นเพียงงานชลประทานขนาดเล็ก ที่ช่วยแก้ปัญหาภาระแห้งแล้ง และตอบสนองความต้องการน้ำขั้นพื้นฐาน คือ การอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรขนาดย่อมให้กับชาวบ้าน แต่หลังจากการศึกษาภูมิประเทศ และสภาพทางอุทกวิทยา (Hydrology) ซึ่งเป็นการศึกษาทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการเคลื่อนที่ และการดูแลน้ำอย่างยั่งยืนแล้ว พบว่าสามารถสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อปิด ลำห้วย และเก็บกักน้ำได้ แต่อ่างเก็บน้ำแม่แคมจะมีขนาดและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงเกินงานชลประทานขนาดเล็ก จึงขยายไปเป็นโครงการขนาดกลางซึ่งเก็บน้ำได้มากกว่า ? สิ่งดี ๆ ที่มาพร้อมสายน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้ว ยังสามารถแจกจ่ายสำหรับทำการเกษตรได้ในพื้นที่มากกว่า ๗, ๕๐๐ ไร่ ทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตตัวเมือง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดแพร่อีกด้วย

 

 

ที่ตั้งของโครงการ : 
        ตำบลร่องฟอง ตำบลบ้านถิ่น ตำบลน้ำชำ ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

วัตถุประสงค์โครงการ : 

1.ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่พื้นที่บางส่วนในเตตำบลร่องฟอง ตำบลบ้านถิ่น ตำบลน้ำชำ ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

2.เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎร และสัตว์เลี้ยงในเขตโครงการ

3.เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้นเป็นแหล่งแพร่และเพาะขยายพันธ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม

สภาพทั่วไป      

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

 - กรมชลประทาน

ระยะเวลาก่อสร้าง  :   แผนการดำเนินการ 4 ปี   (2553-2556)

รายละเอียดโครงการ 

(1)  ทำนบดิน :-

                                -พื้นที่รับน้ำฝน                                              59.00 ตร.กม.

                                -ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี                                   1,074.10 มม.

                                -ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯในเกณฑ์เฉลี่ยต่อปี 14.94 ล้าน ลบ.ม.

                                -ระดับสันเขื่อน                                              +273.20 ม.(รทก.)

                                -ระดับน้ำสูงสุด                                              +271.70 ม.(รทก.)

                                -ระดับน้ำเก็บกัก                                             +270.00 ม.(รทก.)

                                -ระดับน้ำต่ำสุด                                              +248.00 ม.(รทก.)

                                -ความสูงเขื่อน                                               34.20 ม.

                                -ความยาวของสันเขื่อน                                 280.00 ม.

                                -ความกว้างของสันเขื่อน                               8.00 ม.

                                -ความจุเขื่อนที่ระดับเก็บกัก                           8.55 ล้าน ลบ.ม.

                                -ความจุเขื่อนที่ระดับต่ำสุด                            0.35 ล้าน ลบ.ม.

                                -น้ำใช้งานระหว่างปี                                       8.20 ล้าน ลบ.ม.

                                -ราคาค่าก่อสร้าง                                           375.00 ล้านบาท

(2)  ทางระบายน้ำล้น :-

                                -ระบายน้ำสูงสุดได้                                        197.00 ลบ.ม./วินาที

(3)  ท่อส่งน้ำ (Canal Outlet) :-

                                -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                                  1.00 ม.

                                -ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อ                                   5.125 ลบ.ม./วินาที

(4)  ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ :-

                                -ฝายทดน้ำของราษฎร  จำนวน                      15 แห่ง

                                  ผันน้ำเข้าสู่ระบบเหมืองเดิมต่อไป

                                -พื้นที่ชลประทาน                                            7,500 ไร่

                                -พื้นที่ส่งน้ำฤดูแล้ง                                          1,000 ไร่

ความก้าวหน้าโครงการ

            ด้านออกแบบ     
                              -      กรมดำเนินการออกแบบเอง  ผลงานแล้วเสร็จ 100%
            ด้านที่ดิน
                              -      ดำเนินการปักหลักเขตแล้วเสร็จ
                              -      ดำเนินการรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ
                              -      อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทนต่อไป
            ด้านป่าไม้
                              -       ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้แล้ว  ตามหนังสือเลขที่ กษ 0303/38  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2546
                              -       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ แจ้งผลการตรวจสอบสภาพป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ตามหนังสือที่  พร.0013/14468  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2546 กรมป่าไม้ส่งหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  ขอให้จำแนกป่าโซน E และ โซน C  แต่ละประเภทเนื้อที่เท่าใด  สำหรับโซน C  ขอให้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่  ทส.1602.4/109  ลงวันที่ 8 มกราคม 2550
                              -       โครงการก่อสร้าง 2 ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550  เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าเพื่ออนุรักษ์ (โซน C)  เนื้อที่ 50-2-00 ไร่ ตามหนังสือที่  กษ 0313.14/222  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2550
                              -       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมถึงกรมป่าไม้ ตามหนังสือที่  พร.0013.4/3402  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550  ซึ่งกองการอนุญาตเสนอให้ส่วนวิจัยและพัฒนาตามหนังสือที่ พร.76401/172  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
                              -       สำนักชลประทานที่ 4 ส่งคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้  เพื่อก่อสร้างถนนทดแทน และที่ทำการบ้านพัก พร้อมหนังสือขอความเห็นชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีพื้นที่มีมากกว่า 20 ไร่  ตามหนังสือที่  กษ 0313/412  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550  และที่  กษ 0313/670  ลงวันที่ 4 กันยายน 2550

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

                            - สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น  7,500 ไร่
                            - เพื่ออุปโภคและบริโภค
                            - สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองแพร่ได้
                            - ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้
                            - สามารถใช้อ่างฯ เป็นแหล่งแพร่และขยายพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ ได้

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

                          - อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดปักหลักเขต (ถนนทดแทนฯ ,หัวงาน)
                          - อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทน (บริเวณอ่างฯ)
                          - อยู่ระหว่างการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บริเวณอ่างฯ ,ที่ทำการ ,ถนนทดแทนฯ)
                          - ดำเนินการจัดทำประมาณการและจัดทำเอกสารประมูลจ้างแล้วเสร็จ
 ปัญหาและอุปสรรค

                          - ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า

ผู้ได้รับประโยชน์ : 

          เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎร และสัตว์เลี้ยงในเขตโครงการ

ที่มาของข้อมูล :    

http://www.rid.go.th/royalproject/

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์