พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 

   จากการพัฒนาของคอมพิวเตอร์  เราแบ่งยุคของคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

      โดยแบ่ง คอมพิวเตอร์เป็น 4 ยุค ดังนี้

        1. ยุคที่ 1 ค.ศ. 1944 - 1958  เป็นยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศ

        2. ยุคที่ 2 ค.ศ. 1659 - 1964 เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์

        3. ยุคที่ 3 ค.ศ. 1965 - 1970 เป็นยุคที่ใช้ระบบวงจร IC

        4. ยุคที่ 4 ค.ศ. 1970 - ปัจจุบัน ซึ่งใช้ระบบ Large Scale Intergrarion (LSI) วงจรกึ่งตัวนำ

            คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในยุดคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอรในปี พ.ศ. 2507

     โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำเข้ามาใช้ในการศึกษา ในระยะเวลาเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็นำมาเพื่อใช้ใน

       การคำนวณสำมโนประชากร นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใช้ในประเทศไทย คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์นี้ หน่วยเก็บข้อมูล

      ของคอมพิวเตอร์ได้รับารพัฒนาไปมากจนทำให้ระบบการเก็บข้อมูลในจานแม่เหล็กมีความจุได้สูงขึ้นมาก

******************

                 การแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขนาดในการใช้งาน

      1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

                 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยความเร็วสูง ใช้ในการสำรวจ

           และวิจัยองค์การขนาดใหญ่ของรัฐบาล หรืองานระดับโลก เช่น งานสำรวจอวกาศขององค์ารนาซาร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ใน

           ระบบเครือข่าย   คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น

           องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ และควบคุมยานอวกาศต่าง ๆ ในยุคแรก และ

           มีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขนาดใหญ่

             2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

                   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ คือ สามารถทำงานได้รวดเร็วหลายสิบล้านคำสั่งต่อวินาที จึง

          เหมาะกับการใช้งานในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ โดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก เช่น

          งานธนาคาร หรือ งานของสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

                       

               3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

                        มินิคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีใช้ตามสถานศึษาระดับอุดมศึกษา

                หลายแห่ง มินิคอมพิวเตอร์จึงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ นอกจากนี้ยังใช้ใน

                หน่วยงานราชการอีกด้วย

                4. ไมโครคอมพิวเตร์ (Microcomputer)

                      ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและมีราคาค่อนข้างถูกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ถูกเรียกว่า "ไมโครคอมพิวเตอร์"

                ที่ใช้กันในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่อง Macintosh และกลุ่มเครื่อง PC

     .................................

   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

             เราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์

                 1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

                 2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วย

                 คอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI

                 3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

                 4. ช่วยรับ - ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

                 5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

                 6. ช่วยสร้างงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม

             ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

                 1. ประโยชน์ทางตรง

                       ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรงคือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ใน

                 ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการคำนวณ พิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำคอมพิวเตอร์

                 เข้าช่วยงาน จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

             2. ประโยชน์ทางอ้อม

                         คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเรียนรู้ให้ความปันเทิงความรู้ ช่วยงานบันเทิงพัฒนางาน

                  ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เป็นต้น

++++++++++++++++++++++++++

      ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

                          ในยุคอดีตดึกดำบรรพ์ มนุษย์รู้จักวิธีการนับโดยการใช้นิ้วมือ กิ่งไม้ ก้อนหิน ลูกปัด มีการขีดเขียนตามผนังถ้ำเพื่อนับ

                  จำนวนต่อมาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ชาวจีน ได้คิดค้นเครื่องมือที่ช่วยในการรับเป็นครั้งแรก โดยนำเอาลูกปัดมาร้อยเป็น

                  พวง ซึ่งสมัยโบราณเรียกว่า "ลูกคิด" (Abacus) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับที่มนุษย์คิดขึ้นเป็นสิ่งแรกของโลก

                  และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

                    คอมพิวเตอร์ (Computer) มาจากรากศัพท์ ภาษาลาตินว่า Computare ซึ่งแปลว่า การคิดการคำนวณ

                    ใน ภาษาไทย เรียกว่า เครื่องคณิตกรณ์ (อ่านว่า คะ - นิด - ตะ - กอน) เป็นสิ่งประดิษฐ์  ที่ผลิตขึ้น เพื่อสนอง

                     ความต้องการของมนุษย์ ในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ใช้ในการช่วยแก้ปัญหาการทำงานทั่วทุกวงการ

                     เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                          คอมพิวเตอร์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

                    เพื่อช่วยเหลืองานที่ซับซ้อนยุ่งยาก หรืองานที่มีประมาณมากให้เสร็จด้วยความถูกต้อง แม่นยำภายในระยะเวลาสั้น ๆ

                   ทั้งยังช่วยงานในด้านการบันเทิงได้อีกด้วย

                

-----------------------------------------------

อุกปรณ์คอมพิวเตอร์

                      อุปกรณ์ที่ใช้บังคับตัวชี้ (pointer) ให้เคลื่อนไปตามตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ สำหรับเรียก

                    โปรแกรมใช้งาน เลือกรายการคำสั่ง วาดภาพ หรือเลือกข้อความ

                        

                              เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่จะมี

                    108 คีย์ บางรุ่นอาจจะมีน้อยหรือมากกว่านี้ ถ้าแป้นพิมพ์รุ่นเก่าจะมี 101 คีย์

หน้าต่างวินโดสว์     


                 วินโดสว์ Windows  คือ โปรแกรมพิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operatiog System)

                 จาก บริษัทไมโครซอฟต์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้สามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ ได้

                      หน้าต่างวินโดวส์   (Windows)

                ปุ่ม Start
            ปุ่มนี้ใช้เรียกโปรแกรม ไฟล์ ได้สะดวกและรวดเร็ว

                ทาสก์บาร์ (Taskbar)
            ใช้แสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานบนวินโดวส์ และแสดง Quick Lunch ที่เป็นไอคอนเล็ก ๆ มุมล่างซ้ายมือที่ใช้เรียก

           โปรแกรมบ่อย ๆ เช่น Internet Explorer , Outlook Express

                เดสก์ทอป (Dasktop)
            เป็นพื้นที่ใช้สดงรายละเอียดของโปรแกรม

                My Computer
            เป็นไอคอนรวมโฟลเดอร์หลัก ๆ ของระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์

               Internet Explorer
            เป็นเบาวเซอร์ที่ใช้สำหรับท่องไปในอินเตอร์เน็ต

               Network Neighborhood
            แสดงชื่อเซิรฟ์เวอร์ หรือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ได้เชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์ก

               Recycle  Bin
            เป็นที่เก็บไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปชั่วคราว

               หน้าต่าง (Windows)
            เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ประกอบที่ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างได้

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

สร้างโดย: 
วุฒิพงษ์ นาสมขวัญ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 337 คน กำลังออนไลน์