โครงการพระราชดำริ

 

 

โครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

กรณีฎีกา 

     

    สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่าทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือที่ รล ๐๐๑๐ /๗๖๐๕ ลงวันที่ ๒ เดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖     

         ความว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอขอบคุณสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาที่รายงานข้อเท็จจริงและความเหมาะสมกรณี นายอิทธิกร อมรชินธนา อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงรับสวนป่าห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการตามพระราชดำริ เนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเห็นว่า สามารถรับสวนป่าห้วยแก้วไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ เนื่องจากผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ชัดเจน สามารถทำการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งราษฎรที่อยู่อาศัยโดยรอบ สามารถช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับส่วนราชการได้ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น  

ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงเห็นตามข้อพิจารณา 

 

ความเป็นมา

      1. โครงการสวนป่าห้วยแก้วฯ เกิดขึ้นจากฎีกาของนายอิทธิกร อมรชินธนา ประธานองค์กรหินล้ม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ถึงกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอให้ทรงรับสวนป่าห้วยแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายผืนป่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และกรมป่าไม้ ดำเนินการประสานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการในกรณีดังกล่าว

 

        2. ในเดือนกรกฎาคม 2554 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำชุมชน และกลุ่มราษฎรเครือข่ายอนุรักษ์ป่าห้วยแก้ว ได้ประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการและตรวจสอบพื้นที่ป่าห้วยแก้ว ร่วมกัน โดยเห็นว่าพื้นที่สวนป่าห้วยแก้วมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก และมีปัญหาบุกรุกตัดไม้ จับจองพื้นที่ป่า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่เหมาะสม จึงเห็นควรให้สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและราษฎรที่อยู่โดยรอบ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าแห่งนี้ และวางกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อให้คนกับป่าอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 

        3. เดือนกันยายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับพื้นที่สวนป่าห้วยแก้ว จังหวัดสุรินทร์ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทรงเห็นชอบตามแนวทางดำเนินการที่ส่วนราชการและภาคประชาชนได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว

 

วัตถุประสงค์

         1.  เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

          2.  สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่  และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่าไม้

          3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

          4. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

 

พื้นที่โครงการ

       สวนป่าห้วยแก้วตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม มีพื้นที่จำนวน จำนวน 22,930 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 13,090 ไร่ และแปลงที่ 2 เนื้อที่  9,840 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ คือ รัตนบุรี สนม และโนนนารายณ์ รวม 6 ตำบล

   ในช่วงปี 2513-2535 กรมป่าไม้ได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าแห่งนี้ขึ้นเพื่อทดแทนป่าต้นน้ำลำธารเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรม ต่อมาในปี 2545 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ดูแล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ แต่มีปัญหาขาดการดูแลพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง และ ออป. ได้ตัดไม้เดิมออกเพื่อปลูกต้นยูคาลิปตัส ไม้โตเร็วต่างๆ และต้นยางพารา ทำให้เกิดการประท้วงจากกลุ่มราษฎรที่ต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ จนกระทั่ง ออป. ยอมส่งคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ดูแลเช่นเดิมเมื่อปี 2553

       สภาพพื้นที่ป่าไม้ของโครงการโดยส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากราษฎรได้จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีการลักลอบตัดไม้อยู่ในหลายจุด ด้านกรมป่าไม้เองก็มีปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณสนับสนุน ทำให้การดูแลป่าไม่ทั่วถึง 

 

 

แผนการดำเนินการ

 

1. แผนงานฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้

จัดทำแปลงปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน

- จัดทำแปลงสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านป่าไม้ในพื้นที่โครงการ

- อนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าประจำถิ่น

- เพาะชำกล้าไม้มีค่า

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึก

- อบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

- อบรมราษฎรด้านการพัฒนาอาชีพ  และสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า     

และกลุ่มการใช้ประโยชน์จากป่า

- กิจกรรมจัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้านรอบ ๆ โครงการ จำนวน 30 หมู่บ้าน

 3. แผนงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

                - จัดทำทางตรวจการและแนวกันไฟรอบพื้นที่โครงการ

                - สำรวจขอบเขตและรางวัดพื้นที่ พร้อมฝังหมุดหลักเขตรอบโครงการ

                - พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร(ร่วมกับการลาดตระเวนพื้นที่)

                - กิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. แผนงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

               - งานซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภคของโครงการฯ

               - งานจัดหาวัสดุสำนักงาน

               - งานจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่  เพื่อดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

               - งานพระราชดำริและพัฒนาป่าไม้

 

 

   

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์