รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานา

ชื่องานวิจัย                 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมือง  “ระบำทอผ้าเกาะยอ”

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผู้ศึกษาค้นคว้า              นางสาววันเพ็ญ  ทวยหาญ

ปีการศึกษา                 2556

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอนเรื่องนาฏศิลป์พื้นเมือง  “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  ด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอน  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง  “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 42  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) เอกสารประกอบการสอน สื่อ/วีดิทัศน์ นาฎศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ”   2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (วิชานาฏศิลป์)  3)แบบทดสอบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

                สรุปผลการศึกษา พบว่า

                1.   ประสิทธิภาพของสื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอน  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง  “ระบำทอผ้าเกาะยอ”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (วิชานาฏศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.08/90.18 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมือง  “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.   ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ประกอบการสอน  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์