รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง  มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย

                  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย          นายธานินทร์  กันหาบุตร
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2558
                                                                          บทคัดย่อ
               การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2  โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านกระบี่  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 17  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)   แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยดำเนินการสร้างพัฒนาขึ้นเอง  จำนวน 9 เล่ม     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัยชนิด 3  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.32-0.64  และมีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.40-0.60  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .76  2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน 20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test ( Dependent Samples )

ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตรา แม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.01/81.37 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง

มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง

มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  (X-bar )  เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.22   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์