เทคโนโลยีพลังงาน น.ส.ปรียานุช เลิศจิรสมาน ม.5/8

เทคโนโลยีพลังงาน


            เทคโนโลยีพลังงานคือเทคนิคการเคลื่อนย้ายพลังงานจากแหล่งกำเนิดไปยังจุดที่ใช้ หรือเปลี่ยนรูปพลังงานเดิมให้พร้อมใช้งาน โดยทั่วไปอาจจำแนกเป็น 2 ประเภทคือ แบบเดิม(conventional) และแบบทางเลือก(alternative)
            -Conventional energy technologies (เทคโนยีพลังงานแบบเดิม) ได้มาพลังงานมาจาก เชื้อเพลิง
ฟอสซิล(ถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ) หรือ นิวเคลียร์(พลูโตเนียม) ซึ่งขั้นต้นจะเปลี่ยนพลังงานให้เป็นความร้อน จากนั้นความร้อนไปใช้ในรูปอื่นที่มีคุณค่ามากกว่า ปัจจุบันประมาณ90%ของพลังงานที่ใช้มาจากแหล่งพลังงานแบบเดิม
            -Alternative energy technologies (เทคโนโลยีแบบทางเลือก) อาทิเช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
       พลังงานลม – ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้ หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่างๆ ล้มหรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ทีสำคัญ พลังงานลมเป็นพลังที่บริสุทธิ์และสะอาด ใช้ได้ไม่มีวันหมดโลกอย่างแน่นอน จึงทำให้พลังงานลมได้รับความสนใจในการศึกษาและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน กังหันลม ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งทีสามารถนำพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการสูบน้ำ ซึ่งมีการใช้งานกันมาแล้วอย่างแพร่หลายในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้มีการคิดค้นกังหันลมขึ้นมา ได้แก่
1. กังหันลมเพื่อสูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล เพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัด และ แบบสูบชัก
2. กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และ กังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)
      พลังงานแสงอาทิตย์ – เป็นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์โดยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ พลังงานที่เกิดจากแสงและพลังงานที่เกิดจากความร้อน
1. พลังงานที่เกิดจากแสง รูปแบบการนำพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งาน แบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 รูปแบบ ขึนอยู่กับวิธีการในการจับพลังงานแสง การแปรรูปให้เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่ง และการแจกจ่ายพลังงานที่ได้ใหม่นั้น รูปแบบแรกเรียกว่า แอคทีพโซลาร์ เป็นการใช้วิธืการของ โฟโตโวลตาอิคส์ หรือ solar thermal เพื่อจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรง อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ พาสซีฟโซลาร์ เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การออกแบบอาคารในประเทศหนาวให้รับแสงแดดได้เต็มที่ หรือ การติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ thermal mass เพื่อปรับสมดุลของอากาศในอาคาร หรือติดตั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติกระจายแสง หรือการออกแบบพื้นที่ว่างให้ อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ
2. พลังงานที่เกิดจากความร้อน เช่นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น เป็นต้น


             โดยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเทคโนโลยีพลังงานนั้นสำคัญกับมนุษย์บนโลกเป็นอย่างมาก จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนบนโลก แต่ทางที่ดีเราควรจะใช้พลังงานต่างๆอย่างคุ้มค่าดีกว่าฟุ่มเฟือยเพื่อที่อนาคตของเราทุกๆคนจะได้ไม่ลำบากและจะได้เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนต่อๆไป


สรุป


          เทคโนโลยีพลังงานคือเทคนิคการเคลื่อนย้ายพลังงานจากแหล่งกำเนิดไปยังจุดที่ใช้ หรือเปลี่ยนรูปพลังงานเดิมให้พร้อมใช้งาน โดยอาจจะเกิด จากการพัฒนาของมนุษย์หรืออาจจะเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งการกระบวนการต่างๆที่พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีพลังงานงานเหล่านี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่สำคัญต่อมวลมนุษยชาติ แต่เมื่อมีก็ต้องต้องมีหมด ถ้าอยากให้พลังงานต่างๆไม่มีวันหมดก็ต้องใช้พลังงานต่างๆให้คุ้มค่าและไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานของเทคโนโลยีพลังงานได้ในต่อไปวันข้างหน้า


ที่มา


https://sites.google.com/site/itbaengpan/home/alternative-energy


http://th.wikipedia.org/wiki/พลังงานลม


http://th.wikipedia.org/wiki/พลังงานแสงอาทิตย์


http://www.vcharkarn.com/vcafe/58312

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์