รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ วิชา ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง              :  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ วิชา ธุรกิจในชีวิตประจำวัน  (เพิ่มเติม)
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน          :  นางพิจิตรา  จิตมาศ

ปีการศึกษา       :  2556

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ
เพื่อทำการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ วิชา ธุรกิจในชีวิตประจำวัน  (เพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556  จำนวน 30 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ  t-test dependent

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.22 / 84.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนดไว้ นักเรียนที่เรียนเรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ทุกเล่มในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลือกซื้ออาหาร (มีค่าเฉลี่ย 4.60)  รองลงมาพึงพอใจในเรื่อง การเลือกซื้อเครื่องใช้ภายในบ้านอาหาร (มีค่าเฉลี่ย 4.59)  เรื่อง การเลือกซื้อยารักษาโรค
(มีค่าเฉลี่ย 4.53)  เรื่อง หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ (มีค่าเฉลี่ย 4.51) 
เรื่อง การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค (มีค่าเฉลี่ย 4.49)  และเรื่อง การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (มีค่าเฉลี่ย 4.51)  ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์