รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบ การสอนแบบจิตปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ข

ชื่อผู้วิจัย                นางนงลักษณ์  สนธิสุวรรณ

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบ

การสอนแบบจิตปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ปีที่ทำการวิจัย       2554-2555

หน่วยงาน             โรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา”

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 23 คน ใช้เวลาในการศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี  วันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที ช่วงเวลาระหว่าง 10.00 – 10.30 น. ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 – วันที่ 15 มีนาคม 2555  รวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา  คู่มือแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา   และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ได้ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 การศึกษาครั้งนี้ใช้ รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One – Group  Pretest - Posttest Design )

                ผลการศึกษาพบว่า

1.เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบการสอนแบบจิตปัญญามีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนศึกษาในระดับพอใช้ และหลังศึกษาเปลี่ยนเป็นระดับดี

2.ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบการสอนแบบจิตปัญญาหลังศึกษาสูงกว่าก่อนศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์