การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก

บทคัดย่อ


รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ   (1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก     ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   (2) เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     (3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 3   (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2558  จำนวน  27  คน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3    โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  6  แผน คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 รวมความคิดสู่การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านใบจาก    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 การประดิษฐ์นกนางแอ่น   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์ปูมโนราห์   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ปลาแก้มช้ำ   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5   การประดิษฐ์ปี่ชวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6   การประดิษฐ์ตะกร้อลอดห่วง  ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านกระ บวนการ 5 คน และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try –Out ) จำนวน 30  คน  ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้  จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านกระบวน การ มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63      (2)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.47-0.70  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ระหว่าง  0.40 -0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  KR20 = 0.956     (3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้น บ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ  พบว่า  แบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค  เท่ากับ 0.88  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่  t - test   ผลการวิจัย พบว่า  


1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค


เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  84.35/ 84.20


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวน การปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวน การปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค


เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.7235  หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7235  หรือคิดเป็น


ร้อยละ 72.35  


4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค เรื่อง  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยใบจาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ได้เป็นอย่างดี


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์