ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ไฟฟ้าศักย์ (Electric Potential) : ว่าด้วยเรื่องของค่าแรงดึงดูดในแต่ละงานต่างๆ มีหน่วยเป็นโวลต์

ไฟฟ้ากระแส (Electric Current) : ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของการไหลในกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์

ไฟฟ้าแม่เหล็ก (Electric Field) : ว่าด้วยผลที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่พยายามออกแรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง

ไฟฟ้าพลังงาน (Electric Energy) : ว่าด้วยพลังงานที่มีโดยเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่กระทำต่อสื่อไฟฟ้าต่างๆ

ไฟฟ้ากำลัง (Electric Power) : ว่าด้วยขนาดของพลังงานไฟฟ้าที่ไปทำการเปลี่ยนแปลงหรือมาจากพลังงานอื่นๆ เช่น แสง , ความร้อนหรือพลังงานของเครื่องกล ไฟฟ้าประจุ (Electric Charge) : ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรดั้งเดิมของส่วนที่เล็กกว่าอะตอม ซึ่งเป็นตัวที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน

ไฟฟ้าคืออะไร

ในสมัย เบนจามิน แฟรงคลิน บรรดานักวิทยาศาสาตร์ทั้งหลายพากันเชื่อว่าไฟฟ้าเป็นของไหล ชนิดหนึ่งที่สามารถมีสถานะทางไฟฟ้าทั้งบวกและลบ แต่ในปัจจุบันนี้ พวกเขากลับเชื่อกันว่า ไฟฟ้าเกิดจากอนุภาคเล็กจิ๋วที่เรียกว่า อีเลคตรอน (electron) และ โปรตรอน (Proton) อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่อาจมองเห็น แต่วัสดุทุกชนิดต้องมีอนุภาคเหล่านี้อยู่

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือแรงดันไฟฟ้าเหนึ่ยวนำ (Induced Emf.) ที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนค่าในหนึ่งหน่วยตามสมการไฟฟ้าต่อไปนี้

 

ดังนั้นถ้าทำให้เส้นแรงแม่เหล็ก จำนวน 1 เวเบอร์ เกิดการเปลี่ยนค่าในเวลา 1 นาที จะให้กำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1 โวลต์

 

การเปลี่ยนค่าสนามแม่เหล็ก ด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetec Induction) นั้น กระทำได้ 2 วิธี คือ ให้ขดลวดหมุนในสนามแม่เหล็ก (Moving Coil) และสนามแม่เหล็กหมุนในขดลวด (Rotating Field หรือ Moving Field)

 

 

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูสมชาย น่วมกลิ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี