โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก

รูปภาพของ phannapa

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก 

1. โครงสร้างภายในของโลก

ในทางธรณีวิทยานั้น การจะเรียนรู้เรื่องแร่และหิน จำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงองค์ประกอบของโลกในส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน ถ้าเราพิจารณาจากภายนอกของโลกถึงด้านใน จะพบว่ามีโครงสร้าง และองค์ประกอบแสดงได้ดังตารางที่ 1.1 ในส่วนของเปลือกโลก เราสามารถศึกษาได้โดยตรงหลายวิธี เช่น การเจาะสำรวจใต้พิภพ การศึกษาจากกระบวนการระเบิดของภูเขาไฟ เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาสำรวจโดยตรงนี้ ประการแรกคือ ทำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิตามความลึกของโลก (Geothermal Gradient) ที่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส  ( °C) ต่อความลึก 100 เมตร หรือประมาณ 20 – 25 °C ต่อ 1 กิโลเมตร และทราบว่าภายใต้ผิวโลกลงไปมีหินหลอมเหลวเกิดขึ้นได้ โดยความรู้จากกระบวนการระเบิดของภูเขาไฟ

ตารางที่ 1.1   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

ชั้นโครงสร้าง

ส่วนประกอบทางเคมี

สถานะ

บรรยากาศ (Atmcsphere)

N2 , O2 , H2O , CO2 และ ก๊าซเฉื่อย

ก๊าซ

ชีวภาพ (Biosphere)

H2O , อินทรียสาร , และ วัสดุโครงสร้างกระดูก

ของแข็งและของเหลว ที่มีสภาพเป็นคอลลอยด์

อุทกภาค (Hydrosphers)

น้ำเค็ม น้ำจืด หิมะ  และน้ำแข็ง

ของเหลว (บางส่วนเป็นของแข็ง)

ธรณีภาค (Lithosphere)

   -  เปลือกโลก                     

   -  เนื้อโลกส่วนบนสุด 

แร่ซิลิเกตทั่วไป                      

ของแข็ง

ฐานธรณีภาค (Asthenosphere)

    - เนื้อโลก (mantle)

แร่ซิลิเกต ประเภท โอลิวีน และ

ไพรอกซีน หรือในรูปโครงสร้างอื่นๆ

ที่ความดันสูง

ของแข็ง

   - แก่นโลก (core)