โครงการพระราชดำริ

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

พระราชดำริ
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวพระราชดำริ 
        สำนักงาน กปร. ได้พิจารณา เรื่อง ร้อยตำรวจตรี พัฒนา สัมมาทิตฐิ ราษฎรในจังหวัดกาญจนบุรี ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้ทางราชการพัฒนาแหล่งน้ำและขุดคลองชลประทานต่อเชื่อมจากคลองชลประทานเดิมที่รับน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ เพื่อส่งน้ำให้ราษฎร  ในตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรและสำนักงาน กปร. มีความเห็นว่า สมควรให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลหนองโรง     สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เห็นควรให้กรมชลประทานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดหางบประมาณและพื้นที่ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
ที่ตั้งของโครงการ  
         ทิศเหนือ           ติดกับ    อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
         ทิศตะวันออก     ติดกับ    อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
         ทิศตะวันตก       ติดกับ    อำเภอบ่อพลอย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
         ทิศใต้                ติดกับ    อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ ตำบลท่าล้อ, ตำบลหนองขาว, ตำบลหนองโรง, ตำบลทุ่งสมอ, ตำบลพนมทวน, ตำบลดอนตาเพชร, ตำบลรางหวาย, ตำบลดอนแสลบ, ตำบลสระลงเรือ, อำเภอห้วยกระเจา และตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคและทำการเกษตร
      2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน และการปลูกพืชในฤดูแล้ง
      3. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภค – บริโภค
      4. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ราษฎรใช้บริโภค และมีรายได้จากการทำเกษตรกรรม
      5. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     1.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
     2.โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะโครงการ
    ตามที่ร้อยตรีพัฒนา สัมมาทิตฐิ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผ่านราชเลขาธิการ ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้น้ำในการทำอาชีพเกษตรกรรม และใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีสำหรับราษฎร ในเขตตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามสำเนาฎีกา ลงวันที่ 26 เมษายน 2544 ที่แนบโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 13 แล้ว และสรุปความเห็นต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยสรุปได้ ดังนี้
         1. จากปัญหาในเรื่องสภาพพื้นที่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง และงบประมาณค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ จึงเห็นสมควรให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ในการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลหนองโรงต่อไป
สระเก็บน้ำในพื้นที่ดังกล่าว จะรับน้ำฝนอย่างเดียว โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำจะเต็มเกือบทุกปี และหากฝนทิ้งช่วงน้ำในสระเก็บน้ำจะสามารถกักเก็บไว้ใช้ได้ถึงประมาณเดือนธันวาคม แต่ถ้าหากฝนตกมากน้ำในสระเต็มก็จะใช้น้ำได้ถึงเดือน มกราคม สำหรับการใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำใช้ในการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมากก็จะใช้ในการปลูกผักอายุสั้น ประมาณ ๒ เดือน 

 

         2. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะสั้น เห็นควรให้กรมชลประทานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดทำงบประมาณและพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อกักไว้ใช้ประโยชน์ใน ฤดูแล้งต่อไปด้วย
ผลการดำเนินงาน
สระเก็บน้ำในพื้นที่ดังกล่าว จะรับน้ำฝนอย่างเดียว โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำจะเต็มเกือบทุกปี และหากฝนทิ้งช่วงน้ำในสระเก็บน้ำจะสามารถกักเก็บไว้ใช้ได้ถึงประมาณเดือนธันวาคม แต่ถ้าหากฝนตกมากน้ำในสระเต็มก็จะใช้น้ำได้ถึงเดือน มกราคม สำหรับการใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำใช้ในการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมากก็จะใช้ในการปลูกผักอายุสั้น ประมาณ ๒ เดือน 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์