รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์

  


ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น


ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101


เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางภควรรณ  นามบุตร  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ


โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น


ปีที่พิมพ์          2558


 


บทคัดย่อ


 


          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักร  การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส    ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (4) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ดำเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ one group pretest – posttest design  และมีการเก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน     12  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส    ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 8 ชุด  และแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10  แผน  เวลา 20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูล  ได้แก่  (1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่าย(p) 0.29 – 0.71 ค่าอำนาจจำแนก(r) 0.36 – 0.85  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.83  (2) แบบวัดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความยากง่าย(p) 0.27 – 0.74  ค่าอำนาจจำแนก(r) 0.30 – 0.65  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.81  และ  (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน  10  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , การทดสอบค่าที แบบ Dependent , ค่า E1/E2 และค่า E.I.               


ผลการศึกษาพบว่า


1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.57/81.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้


          2.  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ 0.6822  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 68.22 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


4.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว15101 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยรวมอยู่ในระดับมาก


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์