การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

บทคัดย่อ

 

                   การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร        2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร        4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  1) ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จำนวน 54 คน 2) นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 6 ฉบับ ซึ่งทุกฉบับได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยเครื่องมือฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2  ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4  ฉบับที่  5  และฉบับที่ 6  ได้นำมาหาค่าความเที่ยงได้ค่าความเที่ยง 0.90  , 0.95, 0.94, 0.99, 0.95 และ 0.94 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลประเมินพบว่า

                 1.ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พบว่า  ครูมีความคิดเห็นว่าโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร มีความสอดคล้องกับ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์  นโยบายของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

                         2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พบว่า  ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

               3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

                   4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม   การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

                    4.1  ผลการประเมินสภาพความพึงพอใจของครูและนักเรียนตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ด้านกายภาพ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

                     4.2 ผลการประเมินสภาพสภาพความสำเร็จของการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ในภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด

                     4.3 ผลการประเมินสภาพความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ในภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์