ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง             ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย
                       พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
                       โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้ศึกษา      นางมยุรา  บารอสิดิก
ระดับชั้น        ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี        
ปีการศึกษา     2556   

บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นักเรียนรวม 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 30 แผน, ชุดฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) 0.80 - 1.00 ค่าความยาก 0.56 - 0.75 ค่าอำนาจจำแนก 0.28 - 0.44 และค่าความเชื่อมั่น  (KR-20) เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test 

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
                   1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31 / 84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
      2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์