รายงานผลการใช้สื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง                รายงานผลการใช้สื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ 

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน              ฤทัยรัตน์   จินดาพล  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา           2556

 

บทคัดย่อ

 

                  รายงานผลการใช้สื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้สื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ      การเรียนด้วยสื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                  กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษา   คือ   นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดคลองเรียน)  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   จำนวน 35 คน

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) สื่อประสม ชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินการปฏิบัติงาน       4) แบบประเมินปฏิบัติการงานกลุ่ม 5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ  6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสมชุด “นาฏลีลา”

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ    การทดสอบค่าที

                  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                  1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม ชุด “นาฏลีลา”สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า

                   1.1 การประเมินคุณภาพของสื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อประสมในแต่ละเรื่อง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ในด้านเนื้อหาของสื่อประสมซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาษาของสื่อประสม อยู่ระดับมากที่สุด ด้านการพิมพ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรูปแบบสื่อประสม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด

                  1.2 เมื่อนำไปหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้กับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษา  4   จำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.18/82.66 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                  2. การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้สื่อประสมชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรากฏผลดังนี้

                   2.1 ผลการเปรียบเทียบด้านความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   2.2 ผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100

                   2.3 ผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100

                   2.4 ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100

                   3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสมชุด “นาฏลีลา” พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม ชุด “นาฏลีลา” ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 128 คน กำลังออนไลน์