ผลการพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

เรื่อง               ผลการพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

                 วิชาชีววิทยา  รหัสวิชาว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                    โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้รายงาน     นางสาวศรีแพร เพชรยะโส

ปีที่ศึกษา     2557

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา  ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา  ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  4)  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  34 คน ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Sampling)  วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงการทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Design)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  จำนวน  7 ชุด  มีประสิทธิภาพเบื้องต้นจากการทดลองภาคสนาม  เท่ากับ  82.02/82.04   2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.74)  3)  แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  จำนวน 50  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.805   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้สถิติ  t-test  แบบ  Dependent Sample

  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                   1.  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา               รหัสวิชา  ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.02/82.04  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 

                      2.  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา       รหัสวิชา  ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7106  คิดเป็นร้อยละ  71.06  อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

                   3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก  วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา  ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

                      4.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา ว30243  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีความคงทนในการเรียนรู้โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนและคะแนน   จากการทดสอบภายหลังการทดสอบหลังเรียน  14  วัน  ซึ่งไม่แตกต่างกัน

 

หมายเหตุ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ e-mail:yaso_prae@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์