ม.ศิลปากร รับวิศวะเพิ่มพิเศษ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2552 
          คุณสมบัติทั่วไป
          1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
          4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่าง
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ
กระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          6. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          7. ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          8. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
          คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
          1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
          2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
          - ตาบอดทั้งสองข้าง
          - หูหนวกทั้งสองข้าง
          - ความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
          - ติดสารเสพติดให้โทษ
          - โรคพิษสุราเรื้อรัง
          - โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          - ตาบอดสีจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
          - โรคหัวใจที่แพทย์ระบุความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          3. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วย
การกระทำความผิดในคดีอาญา
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัคร (ข้อ 2.4) ที่ติดรูปถ่าย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
          2.สำเนาผลการศึกษา (ปพ.1:4)
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
          4.หลักฐานการชำระเงิน
          จัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105761 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์