คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น รับกรณีพิเศษ

          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีใน 3 จังหวัด คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวนรวม 6 คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแล้วส่งใบสมัครไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย
          2.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
          3.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยมีภูมิลำเนาและรับการศึกษาจากสถานบันการศึกษาในเขตจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาสและต้องผ่านการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา
          4.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
          5.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
          6.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          7.สามารถปฎิบัติตามระเบียนและวิธีการศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์โดยไม่มีข้อยกเว้น
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอด 5 ภาคการศึกษา(รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          สนใจขอข้อมูลและใบสมัครได้ที่พื้นที่เขตการศึกษาที่ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หรือดาวน์โหลดจาก http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th


          ทางด้านโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 60 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในงานเวชศาสตร์ชันสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบคัดเลือกและลาศึกษาต่อได้
          2.สำเร็จการศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาเซลล์วิทยา สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
          3.เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ในข้อ 1-3 ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ
          เอกสารประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์ม ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาเล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป(ให้ติดในใบสมัคร 1 รูปและติดที่บัตรเลขที่นั่งสอบ 2 รูป)
          3.สำเนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะเทคนิคการแพทย์กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2. กรณีที่ผุ้สมัครได้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอื่นในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ให้แนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษาในหลักสูตรนั้นมาด้วย
          4.หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสายตรงเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกำหนดใส่ซองปิดผนึก
          5.หนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้สมัครสอบและลาศึกษาต่อได้
          6.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้สำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในแผ่นเดิยวกัน
          7.ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วยเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
          8.ซองตอบรับที่กรอกรายละเอียดชื่อและที่อยู่ผู้สมัคร จำนวน 2 ซองพร้อมติดแสตมป์ให้เรียบร้อย
          สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
          สนใจสั่งซื้อใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้สำนักงานคณะบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ราคาชุดละ 250 บาท (รวมค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนามคุณจันทร์หอม คำภู ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 แล้วเขียนชื่อ-ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อใบสมัครด้วยตัวบรรจงหน้าซองธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ส่งถึงคุณจันทร์หอม คำภู เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2551


          โครงการรับวิธีพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย
          2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
          3.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติทั้ง  O-NET A-NET โดยต้องมีคะแนนสอบกลุ่มสาระวิชา 01-05 และ กลุ่มสาระวิชา 13 14 15
          4.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
          5.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
          6.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          หลักฐานในการสมัคร
          1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอด 6 ภาคการศึกษา (รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุดพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET A-NET พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          สนใจขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105760 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์