ม.ขอนแก่นคัดต่อคณะวิทย์โครงการพิเศษ

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัคระหว่างวันจันทร์ที่ 5 มกราคม ถึงวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
          คุณสมบัติเฉพาะ
          ต้องไม่เป็นโรค หรือมีอาการของโรค หรือความพิการ ดังต่อไปนี้
          1.สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์
          2.ติดยาเสพติด, โรคพิษสุราเรื้อรัง
          3.โรคเท้าช้าง, โรคเรื้อน, โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง
          4.โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ที่ทางคณะกรรมการแพทย์ และคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          เอกสารการสมัคร
          1.บัตรประจำตัวผู้สมัคร (มข.8*)
          2.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว (มข.7*)
          3.สำเนาใบรายงานผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน
          4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
          วันจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครสอบ
          -สมัครด้วยตนเองวันจันทร์ที่ 5 มกราคม – วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
          หมายเหตุ ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2552 เปิดรับสมัครทุกวัน ในเวลาราชการ
          -สมัครทางไปรษณีย์วันจันทร์ที่ 5 มกราคม – วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552
          สนใจซื้อใบสมัครและระเบียบการสมัครที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 ตึก SC.06 หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยแนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติสั่งจ่ายปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนามหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105759  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์