จุฬาฯ รับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ 4 คณะ

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการบัญชีรับจำนวน 120 คน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับจำนวน 190 คน) คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม รับจำนวน 100 คน) และคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร รับจำนวน 130 คน) ซึ่งทำการสอนโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครระหว่างวันที่ 2-23 มกราคม 2552
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยต้องยื่นเอกสารดังนี้
          -คะแนนสอบCU-AAT หรือ
          -คะแนนสอบ SAT 1(Critical Part) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนและได้คะแนนรวม SAT1 Critical Reading Part และ Math Part ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน โดยสามารถใช้คะแนนผลทดสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          2.เป็นผู้มีความประพฤติดิและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาคาร 1 ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ในเวลาราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.inter.commart.chula.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553
          หลักฐานการสมัคร
          1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
          2.หลักฐานรับรองผลการศึกษา(Transcript) และผลการทดสอบ
          3.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาคาร 1 ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2215,0-2218-2216 โทรสาร 0-2218-2215 (ในเวลาราชการ)


          ทางด้านการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 100 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.มีคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          -TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 TOEFL Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 TOEFL Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79
          -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          -CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ซึ่งเทียบเป็นคะแนนTOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการทดสอบข้างต้นต้องย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร
          3.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยิมปฏิบัติตามระเบียบข้องบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          หลักฐานการสมัคร
          1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
          2.หลักฐานรับรองผลการศึกษา(Transcript) และผลการทดสอบ
          3.ผลการทดสอบ
          4.เจตจำนงของการศึกษา (Statement of Purpose) เป็นเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 100-200 คำ
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
          สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานหลักสูตรฯ ห้อง 1311 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ http://www.arts.chula.ac.th หรือโทรศัพท์ โทรสาร 0-2218-4641


          ทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครจำนวน 190 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2552โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มดูได้จากเวปไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th หรือโทร.0-2218-6422-3
          อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการบัญชี(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัคร จำนวน 120 คน รับสมัครทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 2-23 มกราคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.มีคะแนนสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          -TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 TOEFL Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 TOEFL Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79
          -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          -คะแนนสอบ SAT 1(Critical Part) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน โดยสามารถใช้คะแนนผลทดสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          -CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ซึ่งเทียบเป็นคะแนนTOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการทดสอบข้างต้นต้องย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร
          3.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยิมปฏิบัติตามระเบียบข้องบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          วิธีการสมัคร
          -สมัครผ่านออนไลน์ที่ http://bba.acc.chula.ac.th
          -สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วไปที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงทพฯ 10330 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2552

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105758  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์