โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่เน้นเรียนทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โครการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 10 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นทายาทธุรกิจที่คาดหวังให้สืบทอดกิจการหรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ถึงความตั้งใจและสนใจที่จะทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรหลังจบการศึกษา
          2.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 5 ปีหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์ (มีจำนวนหน่วยกิตรวมตั้งแต่ชั้นม.4-ม.6 ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตและกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)
          3.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
          คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
          1.เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในธุรกิจที่ประกอบการธุรกิจอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2.มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เช่น อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารอื่น ๆ
          3.มีขนาดวิสาหกรรมตั้งแต่ขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่ โดยมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 15 คน
          4.มีความพร้อมในการรองรับนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
          2.สำเนาระเบียนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรณีจบการศึกษาแล้ว) หรือตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด
          4.ใบรับรองความประพฤติและการทำกิจกรรมจากโรงเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
          5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 3x4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วมาเกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
          6.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ
          7.เอกสารรับรองสถานภาพของผู้ประกอบการ เช่นสำเนาจดทะเบียนพาณิชย์หรือเอกสารอื่น ๆ
          สนใจสมัครผ่านงานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105757  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์