เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

รูปภาพของ benjamasyoochua

 e-mail : benjamas-23@hotmail.com

บทคัดย่อ

 เรื่อง      รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ชื่อผู้จัดทำ      เบญจมาศ  อยู่เชื้อ  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปีการศึกษา      2550

ประเภทผลงาน       วิจัยเต็มรูปแบบ ( 5  บท )

     การศึกษาพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับ เนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 8 เล่มดังนี้ เล่มที่  1  เรื่อง  gerund  ชุดที่ 1  เล่มที่  2  เรื่อง  gerund  ชุดที่ 2 เล่มที่  3  เรื่อง  wishเล่มที่  4  เรื่อง  adjectives ending in –ing and – ed เล่มที่  5  เรื่อง  infinitive with to เล่มที่  6  เรื่อง  infinitive  without to เล่มที่  7  เรื่อง  connectors  เล่มที่  8  เรื่อง  conditional  sentences สำหรับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ 80/80  ซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ละเล่ม และค่าเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ละเล่ม นอกจากนี้ยังใช้ค่าสถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ T-Test   ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า 1. ในปีการศึกษา 2550 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.25  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 08.25  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย  14.28   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  22.80  เมื่อนำไปเทียบกับค่าที ( t-test )  พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05   3.  ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ E / E  = 84.14/86.63  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 4.  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.56  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.47   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์