รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หัวข้อรายงาน      รายงานผลการใช้ชุดการสอน  เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน              นางสาวนิรัชพร  สุขไพบูลย์

ปีการศึกษา           2557

บทคัดย่อ

 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ   ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข  และ   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว                 (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน  27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี  ชีวีเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชุด ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ ใช้ทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และวิเคราะห์ ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตรทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent Sample)

ผลการศึกษา พบว่า

                    1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.80/85.56

                    2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการสอน เรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์