เทคโนโลยีอาหาร

1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปอาหาร

คำจำกัดความของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


                วิทยาศาสตร์ (Science)  หมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากการประจักษ์ทางธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ  วิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผล  แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ 


                วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)  หมายถึงวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ที่มุ่งประโยชน์ในทางปฏิบัติยิ่งกว่าทางทฤษฎี เช่น แพทย์ศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์


                เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม


                ดังนั้นทั้ง วิทยาศาสตร์การอาหาร  (Food Science) และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) จึงเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหารเพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  และในการแปรรูปนี้ต้องใช้วิชาการทางเทคโนโลยีทำให้ผลิต๓ณฑ์อาหารที่มีปริมาณมาก  คุณภาพสม่ำเสมอ เป็นอุตสาหกรรมอาหาร            


อุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง อุตสาหกรรมที่นำ ผลผลิตจากภาคเกษตรซึ่ง ได้แก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และ ประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค หรือการนำไปใช้ในขั้นต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้น หรือขั้นกลางเป็นสินค้ากึ่งสำ เร็จรูป หรือขั้นปลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป


อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร


                เมื่อประมาณ  60-70  ปีที่ผ่านมา  นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มใช้คำว่า  วิทยาศาสตร์การอาหาร  ในวงการนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากคำนี้แล้วยังใช้คำว่า  เทคโนโลยีการอาหาร  หรือเทคโนโลยีทางอาหาร  ในความหมายเดียวกัน  โดยที่ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความสัมพันธ์ที่ต้องมาใช้ร่วมกันเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบอาหารให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในระบบอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น  การนำสับปะรดจากไร่มาแปรรูปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในโรงงาน  จนกลายเป็นสับปะรดกระป๋องที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณที่มากเพียงพอสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและส่งขายยังต่างประเทศ  จัดเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญของประเทศชนิดหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อีกมากมายหลายชนิดได้แก่  ข้าวสาร  เส้นหมี่  น้ำผลไม้กระป๋อง  ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง  นมเปรี้ยว   ไส้กรอก  กุ้งแช่แข็ง  น้ำมันพืช  ขนมปัง  ขนมเค้ก  น้ำนมพร้อมดื่ม  ลูกกวาดและช็อกโกแลต  กะปิ  น้ำปลา  ซีอิ้ว  เป็นต้น  ซึ่งล้วนแล้วแต้องอาศัยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการผลิตระบบอุตสาหกรรมแทบทั้งสิ้น


                ในปัจจุบันมีคำจำกัดความของวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร  ตามความหมายของสถาบันเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (IFT,2001)  คือ  วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)  หมายถึง  การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรม  ชีววิทยา  และฟิสิกส์  ในการศึกษาธรรมชาติของอาหาร  สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร  หลักการแปรรูป  ตลอดจนการพัฒนาอาหารเพื่อการบริโภคของสาธารณชน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์