รายงานผลการเรียนรู้ เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว32202 โดยใช้ชุดการเรียนการสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการเรียนรู้ เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา ว32202  โดยใช้ชุดการเรียนการสอน       ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 5

ผู้วิจัย      นายธงศักดิ์  มาศรี

โรงเรียน  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ปีที่พิมพ์    พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

            รายงานผลการเรียนรู้ เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา ว32202  โดยใช้ชุดการเรียนการสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา ว32202  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์75/75  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา  ว32202  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ (3) เพื่อหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา ว32202 ร่วมกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 47 คน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา มีจำนวน 4 ชนิด คือ (1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา  ว32202   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 8 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 แผน  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยาก  ตั้งแต่ 0.25 – 0.75   ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.25 – 0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  เสียง  รายวิชาฟิสิกส์ 2   รหัสวิชา  ว32202   ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.71-0.80   และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α)   เท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test  for Dependent  Sample)

            ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

                1. ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา  ว32202  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.86 / 79.50 สูงกว่าเกณฑ์ 75 / 75 ที่กำหนดไว้

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา  ว32202  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์