รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชาง21241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชาง21241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 50  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1รหัสวิชา ง21241 ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่1จำนวน 40 ข้อ และ3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และสถิติที (t - test)

ผลการศึกษา  พบว่า 

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2เฉลี่ยเท่ากับ 87.32 / 87.85  สูงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 /80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1 รหัสวิชา ง21241                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน ( ค่าเฉลี่ย= 35.14 , S.D. =  2.45 )  สูงกว่าก่อนเรียน  (ค่าเฉลี่ย =  22.74 ,S.D.  = 1.56 )   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์1รหัสวิชา ง21241ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1อยู่ในระดับมาก( ค่าเฉลี่ย= 4.33,S.D. =1.41)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์