เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย

 


ชื่อเรื่อง             ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย


                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก


                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  


ผู้วิจัย               นางกนกวรรณ  ชูโชติ                                   


ปีการศึกษา        2556 


บทคัดย่อ


               


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย                     3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย  จำนวน  16  แผน            มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  จำนวน 16 ชุด                  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ จำนวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80  และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20  ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    การทดสอบค่า t - test แบบ Dependent Group และค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน       จับใจความภาษาไทย   (E1/E2)    


 


ผลการวิจัยพบว่า


1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.67/89.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80


2.  หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการ   


     อ่านจับใจความ ภาษาไทย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .01


3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ   การอ่านจับใจความภาษาไทย  อยู่ในระดับมาก      


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์