การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง         :    การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต  ชั้น                               ประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา      :   วิโรจน์  ตุ่นศรี   

ปีการศึกษา     :   2557

สถานศึกษา   :  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  กรมส่งเสริมการ                      ปกครองท้องถิ่น

 

 

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ควบคู่กับบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำชีวิต จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 20  ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)

 

               ผลการศึกษาพบว่า

                1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 เล่ม มีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ เท่ากับ 85.21/83.18

                2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.79905  คิดเป็นร้อยละ 79.90

                3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.56 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.68          

                4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21

 

 

                  

                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์