รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา โรงเรียนวัดกงลาด

เรื่อง                     รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา โรงเรียนวัดกงลาด


ผู้จัดทำ                  นายณรงค์ชัย  ศรีศศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ปีการศึกษา              2556


 


บทคัดย่อ


 


                      การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนวัดกงลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ได้นำรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาเป็นรูปแบบของการประเมินได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนวัดกงลาด 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนวัดกงลาด 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนวัดกงลาด และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนวัดกงลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอนโรงเรียนวัดกงลาด  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 15  คน โดยเลือกแบบเจาะจงเป็นครูผู้สอนซึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 2) นักเรียนโรงเรียนวัดกงลาด ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนวัดกงลาด จำนวน 138  คน  3) ผู้ปกครองนักเรียนโดยการกำหนดตามตัวนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 138 คน รวมทั้งสิ้น 291 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา a ของ คอนบาค(Cronback) ในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS


                      สรุปการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียน          วัดกงลาด  พบว่า


                      1) การประเมินด้านบริบท(Context Evaluation)โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    ( = 4.45, S.D.  = 0.55) โครงการดังกล่าวมีความพร้อมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและการวางแผน สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ 
                      2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.49, S.D. = 0.56)  มีความพร้อมในเรื่องลักษณะของโครงการ บุคลากร งบประมาณ สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ดี


                      3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.58, S.D. = 0.51) มีความชัดเจนของการวางแผน การแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การประชาสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี


                4) การประเมินด้านผลผลิต  (Product Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ      มากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.55)  บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา


                     


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์