พฤติกรรมการเรียนรู้

รูปภาพของ wawa05

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

กลุ่มพฤติกรรม ตัวอย่างพฤติกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้
ความจำ บอก อธิบาย เกี่ยวกับนิยามศัพท์ ความหมาย ข้อตกลง เกณฑ์จำแนก หลักการ กฎเกณฑ์ ฯลฯ - บอกชื่อสิ่งต่างๆ รวมทั้งชื่อภาพ ชื่อสัญลักษณ์ หรือชื่อเต็มของอักษรย่อ
-
บอกคำแปลของคำศัพท์ คำยาก หรือคำราชาศัพท์
-
บรรยายความหมาย คำนิยาม หรือคำจำกัดความ
-
ชี้บ่ง ตัวอย่าง ที่เคยเขียนมาแล้ว
-
เขียนสูตรหรือกฎต่างๆ

-
ระบุขนาด จำนวน เวลา และสถานที่ที่เป็นความจริง
ความเข้าใจ ขยายความ แปลความ สรุปความเสนอในรูปแบบใหม่ - แปลความหมายของภาพที่กำหนดให้ - ถอดความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้
-
เปลี่ยนข้อความที่กำหนดให้เป็นคำพูดของนักเรียนได้
-
ตีความหมายของการกระทำต่างๆ ได้
-
คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
-
คาดหมายความรู้สึกของผู้พูดได้
-
ทำนายผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้
การนำไปใช การนำไปใช้ในสาขาเดียวกัน การนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ - คำนวณผลลัพธ์จากโจทย์ที่กำหนดได้
-
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
-
เลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับงาน
-
แก้ไขวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับๆ
-
หลักการที่เรียนไป
-
วินิจฉัยสิ่งที่กำหนดให้ว่าเหมาะสมหรือขัดแย้งกับหลักวิชาหรือไม่
-
เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ความสำคัญ ระบุปัจจัยนำ ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยที่ทำให้คงอยู่ การจำแนกองค์ประกอบ - จำแนกองค์ประกอบขอสิ่งต่างๆ ได้ - สืบหาจุดสำคัญของเรื่องได้
-
บอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆ ได้
-
เปรียบเทียบความสำคัญของส่วนต่างๆ
-
ระบุจุดประสงค์สำคัญ หรือ เลศนัยที่ซ่อนอยู่ได้
การสังเคราะห์ กำหนดวิธีการ รูปแบบ โครงสร้าง การดำเนินงาน หลักการ - สร้างแผนงานในการดำเนินงาน
-
วางโครงการที่จะทำงานทีกำหนดไห้
-
ออกแบบแปลนสำหรับการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
-
เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดให้
-
ประดิษฐ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่แปลกใหม่
-
แต่งโคลงกลอน หรือคำประพันธ์ตามที่กำหนดให้
-
จัดระเบียบข้อเท็จจริงที่กำหนดให้เป็นรูปแบบใหม่แนวใหม่

สร้างโดย: 
นางไวยุด๊ะ เหตุเหล๊าะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 364 คน กำลังออนไลน์