พฤติกรรมการเรียนรู้

รูปภาพของ wawa05

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

กลุ่มพฤติกรรม ตัวอย่างพฤติกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้
ความจำ บอก อธิบาย เกี่ยวกับนิยามศัพท์ ความหมาย ข้อตกลง เกณฑ์จำแนก หลักการ กฎเกณฑ์ ฯลฯ - บอกชื่อสิ่งต่างๆ รวมทั้งชื่อภาพ ชื่อสัญลักษณ์ หรือชื่อเต็มของอักษรย่อ
-
บอกคำแปลของคำศัพท์ คำยาก หรือคำราชาศัพท์
-
บรรยายความหมาย คำนิยาม หรือคำจำกัดความ
-
ชี้บ่ง ตัวอย่าง ที่เคยเขียนมาแล้ว
-
เขียนสูตรหรือกฎต่างๆ

-
ระบุขนาด จำนวน เวลา และสถานที่ที่เป็นความจริง
ความเข้าใจ ขยายความ แปลความ สรุปความเสนอในรูปแบบใหม่ - แปลความหมายของภาพที่กำหนดให้ - ถอดความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้
-
เปลี่ยนข้อความที่กำหนดให้เป็นคำพูดของนักเรียนได้
-
ตีความหมายของการกระทำต่างๆ ได้
-
คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
-
คาดหมายความรู้สึกของผู้พูดได้
-
ทำนายผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้
การนำไปใช การนำไปใช้ในสาขาเดียวกัน การนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ - คำนวณผลลัพธ์จากโจทย์ที่กำหนดได้
-
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
-
เลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับงาน
-
แก้ไขวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับๆ
-
หลักการที่เรียนไป
-
วินิจฉัยสิ่งที่กำหนดให้ว่าเหมาะสมหรือขัดแย้งกับหลักวิชาหรือไม่
-
เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ความสำคัญ ระบุปัจจัยนำ ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยที่ทำให้คงอยู่ การจำแนกองค์ประกอบ - จำแนกองค์ประกอบขอสิ่งต่างๆ ได้ - สืบหาจุดสำคัญของเรื่องได้
-
บอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆ ได้
-
เปรียบเทียบความสำคัญของส่วนต่างๆ
-
ระบุจุดประสงค์สำคัญ หรือ เลศนัยที่ซ่อนอยู่ได้
การสังเคราะห์ กำหนดวิธีการ รูปแบบ โครงสร้าง การดำเนินงาน หลักการ - สร้างแผนงานในการดำเนินงาน
-
วางโครงการที่จะทำงานทีกำหนดไห้
-
ออกแบบแปลนสำหรับการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
-
เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดให้
-
ประดิษฐ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่แปลกใหม่
-
แต่งโคลงกลอน หรือคำประพันธ์ตามที่กำหนดให้
-
จัดระเบียบข้อเท็จจริงที่กำหนดให้เป็นรูปแบบใหม่แนวใหม่

สร้างโดย: 
นางไวยุด๊ะ เหตุเหล๊าะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 221 คน กำลังออนไลน์