การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอน ของกาเย่ เรื่อง “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอน   ของกาเย่ เรื่อง “รำถวายพระพร 5


                        ธันวามหาราช”  สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้วิจัย                ฤทัยรัตน์   จินดาพล   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ


ปีการศึกษา        2557


                          บทคัดย่อ


                   การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่  เรื่อง “รำถวายพระพร5 ธันวามหาราช”สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้  1) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง“รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”  สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่  เรื่อง“รำถวายพระพร 5  ธันวามหาราช”  สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อศึกษาการทดลองใช้และผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน  9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง “รำถวายพระพร  5 ธันวามหาราช”  สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  4) เพื่อประเมินสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง  “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”  สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  เทศบาลนครหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) สื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่  เรื่อง  “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบประเมินการปฏิบัติงาน 4) แบบประเมินการปฏิบัติการงานกลุ่ม  5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ  6) แบบประเมินสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน  9 ขั้นตอนของกาเย่เรื่อง“รำถวายพระพร   5 ธันวามหาราช”  สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


                  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


                  1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง“รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า องค์ประกอบของสื่อวีดิทัศน์ องค์ประกอบการ “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช” เนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องการนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช” เป็นสื่อวีดิทัศน์ ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจในการเรียนที่ถูกต้องมากขึ้น


                2. การสร้างและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช” ซึ่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 82.22/82.33


                3. การศึกษาการทดลองใช้และผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน  9  ขั้นตอนของกาเย่  เรื่อง  “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”  พบว่า


                         3.1  ผลการเปรียบเทียบด้านความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


                        3.2  ผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100


                        3.3  ผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100


                        3.4  ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างเรียน และ หลังเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100


                4.    การประเมินสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง “รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”  เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์