รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด The seven wonders of English

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด The seven
ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  The seven wonders of English  
ผู้ศึกษา  นายฉัตรชัย   ทองเจริญ
ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา  2556
โรงเรียน                โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  The seven wonders of English  นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและ
หาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชุด  The seven wonders of English  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  The seven wonders of English  ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  The seven wonders of English 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  18  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชุด  The seven wonders of English  จำนวน 14  แผน แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม  14 ชั่วโมง  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 7 เล่ม  แบบทดสอบประจำบทเรียนแต่ละเล่ม เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก แต่ละเล่มมีข้อสอบ จำนวน 10  ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่า t-test กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  The seven wonders of English  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.83/82.96  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.49

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์