การบัญชีเบื้องต้น

การบัญชี (Accounting) หมายถึง

ศิลปของการเก็บรวบรวม - บันทึก - จำแนก

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงิน

ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์

ในการตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจให้สินเชื่อ

ในการประเมินกระแสเงินสด

เกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการ

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำงวด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีต่อเจ้าของ
งบการเงินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย
งบดุล (Balance Sheet)

      เป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งตามมาตรฐานการบัญชี
ประกอบด้วย:

• สินทรัพย์
• หนี้สิน
• ส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมายถึง

ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ
ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรนั้นในอนาคต
สินทรัพย์ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง:-
             สินทรัพย์นั้นเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งไม่มี
ข้อจำกัดในการใช้
             กิจการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถือสินทรัพย์ไว้เพื่อการค้าหรือถือไว้
ในระยะสั้น และกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
นั้นภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล
               กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในรอบ
ระยะเวลาดำเนินงานตามปกติ หรือกิจการมีสินทรัพย์นั้นไว้เพื่อ
ขายหรือเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
       ได้แก่สินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สิน
หนี้สิน หมายถึง
           ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ
           เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
   การชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หนี้สินหมุนเวียน
จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
   หนี้สินนั้นถือกำหนดชำระภายใน 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบดุล
   กิจการคาดว่าจะชำระหนี้สินนั้นคืนภายในรอบ
ระยะเวลาดำเนินงานตามปกติ
หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง
ภาระผูกพันที่กิจการไม่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน หรือรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ
หนี้สินไม่หมุนเวียนมี 3 ประเภท คือ
1. ภาระผูกพันที่เกิดจากการจัดหาเงิน
     การออกจำหน่ายหุ้นกู้
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
     ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว
2. ภาระผูกพันที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ
   หนี้สินเงินบำนาญ
   หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3. ภาระผูกพันที่ขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคตอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์เพื่อยืนยันจำนวนหนี้สินหรือบุคคลหรือวันที่จ่ายชำระ
   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนของเจ้าของ (ส่วนของผู้ถือหุ้น)
ส่วนของเจ้าของ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) หมายถึง
ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว
งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
   เป็นงบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ประกอบด้วย
• รายได้
• ค่าใช้จ่าย
สมการบัญชีของงบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้ หมายถึง
- การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้า
• การขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด/เงินเชื่อ
- การเพิ่มค่าของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชี
• การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (เพิ่มขึ้น)
- การลดลงของหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชี
• การส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้สิน
- ไม่รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในเจ้าของ
• เงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์หุ้นทุนอื่น
ค่าใช้จ่าย หมายถึง
   
การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออก
- การจ่ายเงินสดเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการ
 
 การลดค่าของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชี
- การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ (ในทางลดลง)
 
 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชี
- การได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการโดยการก่อหนี้สิน
 
 ไม่รวมการปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในเจ้าของ
- การจ่ายเงินปันผล
หน่วยที่  1    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

                       1.1  ความหมายของสินค้า

                       1.2  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

                       1.3  เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

                       1.4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน่วยที่  2    การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป

                        2.1  การบันทึกรายการในกรณีไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

                        2.2  การบันทึกรายการในกรณีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

                        2.3  การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน่วยที่  3    สมุดรายวันเฉพาะ

                        3.1  ความหมายและประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ

                        3.2  การบันทึกรายการในสมุดรายวันซื้อสินค้าและสมุดรายวันส่งคืนสินค้า

                        3.3  การบันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินค้าและรับคืนสินค้า

หน่วยที่  4  สมุดรายวันเฉพาะ (ต่อ)

                        4.1  การบันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงินและผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท

                        4.2  การบันทึกรายการในสมุดรายวัยจ่ายเงินและผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท

                        4.3  การบันทึกรายการในสมุดเงินสดย่อย

                        4.4  การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  3  ช่อง

                        4.5  การบันทึกรายการในสมุดรายวันหลายช่อง

                        4.6  การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หน่วยที่  5  การบันทึกรายการปร